1000 zł dla sołtysa. Posłowie proponują wzmocnienie pozycji ustrojowej sołectw

sołtys 2
Oprócz diety sołtysi dostaną wynagrodzenie od państwa – zakłada poselski projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich.

Posłowie PSL złożyli w Sejmie projekt ustawy, którego celem jest wzmocnienie ustroju sołectw. Chodzi o dokładne wskazanie kompetencji organów sołectwa (zebranie wiejskie, sołtys) oraz umożliwienie gminom dokładnego wskazania mienia, którym dysponuje sołectwo. Regulacja zakłada także wzmocnienie pozycji samego sołtysa, który dzięki nowym kompetencjom będzie mógł uczestniczyć w obradach rady gminy.

Zgodnie z projektem do zadań rady gminy będzie należało ustanowienie zasad na jakich sołtysom oraz członkom rady sołeckiej będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej.

Regulacja zakłada, że sołtysom niezależnie od diet i zwrotu kosztów podróży służbowych będzie przysługiwało wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją. Ma ono wynieść połowę wynagrodzenia minimalnego określonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w 2017 r. – 2000 zł brutto), a więc ok. 1000 zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.

Pełnienie funkcji sołtysa będzie równoznaczne z przystąpieniem do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w związku z czym wynagrodzenie, o którym mowa powyżej będzie stanowiło dodatek do ustalenia podstawy wymiaru emerytury.

Zdaniem autorów projektu wypłaty te w żaden sposób nie będą wpływały na sytuację finansową sołectwa, ponieważ nie będą obciążały funduszu sołeckiego, a pochodzić będą z budżetu państwa.

Projekt zakłada również, że sołectwa będą mogły działać tak jak organizacje pożytku publicznego, dzięki czemu lokalne wspólnoty będą miały szersze uprawnienia co do pozyskiwania pozabudżetowych środków na wykonywanie planowanych zadań.

Jak podkreślają autorzy projektu wejście w życie ustawy nie obciąży budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a koszty wynoszące ok. 40,3 mln zł rocznie obciążą budżet państwa.

Projektodawcy chcą, aby ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2017 r.

Według Rocznika Statystycznego Województw z 2014 r. w kraju było 40 382 sołtysów.

mp/Serwis Samorządowy PAP