Staże dla młodych bezrobotnych

W związku z realizacją projektu„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza nabór wniosków na staż wyłącznie dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 r. ż., w szczególności:

  • długotrwale bezrobotnych
  • z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
  • o niskich kwalifikacjach (tj. posiadających wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne)

 

  • Uczestnikami stażu mogą być jedynie osoby z grupy NEET (tj. osoby w wieku do 29 lat, z ustalonym II profilem pomocy), które nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i w okresie 4 tygodni nie uczestniczyli w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)
  • Okres stażu minimum 3 m-ce, nie dłużej jednak niż do 18.12.2015 r.
  • Wymagania w stosunku co do dalszego zatrudnienia:
  • stosunek pracy – co najmniej na okres 3 m-ce, w wymiarze co najmniej ¼ etatu,
  • stosunek cywilnoprawny (minimum 3 m-ce oraz wartość umowy równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzeniaobowiązującego w dniu podpisywania umowy)

 

Termin przyjmowania wniosków: 20.08 – 04.09.2015 r.

Źródło: http://www.pupkrasnystaw.pl/artykul/288