Powiat wyremontował drogę

Źródło zdjęcia: http://lopiennikgorny.pl/

W sierpniu 2015 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie wykonał remont drogi powiatowej Nr 3120L Zakręcie – Jaślików – Majdan Krzywski – Kol. Krzywe od km 8+760 do km 9+700 o dł. 0,940 km. Zadanie wykonano przy współfinansowaniu ze środkówbudżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W wyniku gwałtownego spływu wód opadowych, który wystąpił w maju 2014 r., na wskazanym odcinku drogi woda zerwała część nawierzchni, zniszczyła podbudowę i pobocza, uszkodziła skarpy rowów przydrożnych oraz zjazdy.

Zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz pobocza.

Koszt wykonania robót wyniósł: 267 017,99 zł.

Finansowanie:

  • Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 200 000,00 zł.
  • Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie – 33 508,99 zł.
  • Gmina Łopiennik Górny – 33 508,99 zł.

Źródło: http://lopiennikgorny.pl