20 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (I)”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie

ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia, w szczególności:

  • długotrwale bezrobotnych
  • z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
  • Wnioski mogą składać tylko osoby z grupy NEET (tj. osoby, które nie ukończyły 30 roku życia, z ustalonym I lub II profilem pomocy), które nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i w okresie 4 tygodni nie uczestniczyli w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

Wnioski będą przyjmowanie w terminie :
04 – 13 sierpnia 2015 r.

Maksymalna kwota dofinansowania w 2015 r. – 20 000,00 zł

 Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami przyznawania jednorazowo środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

Więcej: PUP