50 000 zł czeka [Dotacje z PROW 2007-2013 bez udziału środków własnych]

LGD Krasnystaw Plus

To już ostatni nabór wniosków na dotacje do 50 000,00 PLN w ramach działania Małe Projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 . Dofinansowanie obejmuje 80 % wartości projektu, pozostałe 20% może stanowić wkład rzeczowy przekazany przez Wnioskodawcę. Nabór wniosków trwa do 08 września 2014 roku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne zamieszkałe na terenie gmin Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka. Działania te skierowane są do :

  • Przedsiębiorców

  • Rolników

  • Gmin

  • organizacji pozarządowych -fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe

Projekty, które można realizować w ramach Małych Projektów mogą dotyczyć m.in.:

  • organizacji imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,

  • promocji i organizacji lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia;

  • odbudowy, renowacji, restauracji albo remontu lub oznakowania obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków,

  • inicjowania powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo;

  • wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej.

Uczestnicy projektu będą mogli poprawić jakość swoich usług co wpłynie na jakość życia mieszkańców i wizerunek otoczenia w którym żyją.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie http://www.lgdkrasnystaw.pl/lgd-krasnystaw-plus

Źródło: www.ascendconsulting.pl