Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Fajsławice za 2015r.

WP_000332

1. Podstawa prawna i cel przygotowania analizy:

Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb ustawy z dnia 13 września 2013r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 1399) gminy zobowiązane są do dokonania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  Niniejsza analiza obejmuje rok 2015, jej celem jest przedstawienie danych o liczbie mieszkańców Gminy Fajsławice  i rodzajach odpadów komunalnych od nich odebranych oraz sposobie ich zagospodarowania.

2.Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z u.c.p.g. na terenie Gminy Fajsławice obowiązuje obecnie nowy system odbioru odpadów komunalnych (od lipca 2013 roku), którym zostały objęte nieruchomości zamieszkałe. Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych (w tym prowadzący działalność gospodarczą) muszą sami we własnym zakresie posiadać zawarte umowy z przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej na odbiór odpadów komunalnych.

Na terenie Gminy Fajsławice obowiązują z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi następujące uchwały:

 • NR XXXVII/189/2013 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fajsławice”
 • NR XII/148/2015 w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • NR XXXI/143/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 • NR XXXVII/190/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę,  w szczególności ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposób świadczenia usług
 • NR XXVII/123/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • NR XXVII/124/2012 w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które
  w części stanowią nieruchomości zamieszkałe a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców
 • NR XXXI/142/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych w 2015 r. wynosiły:

–  odpady zbierane w sposób selektywny

 • 5,00 zł miesięcznie od 1do 4 osób włącznie,

– odpady zbierane w sposób nieselektywny

 • 14,00 zł od osoby za miesiąc.

Wywiązując się z ustawowego obowiązku Gmina Fajsławice zorganizowała przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych. Przetarg wygrała firma EKO – KRAS Sp. z o. o.,
ul. M. Konopnickiej 27D, 23 -204 Kraśnik.

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r..

Na terenie gminy Fajsławice mieszkańcy dokonują segregacji „u źródła” (bezpośrednio na terenie nieruchomości) na trzy frakcje: tworzywa sztuczne
i opakowania z metali oraz szkło, które zbieramy w worki o pojemności 120 l. z folii LDPE i dzwony (odpady powstające na terenie zabudowy wielorodzinnej). Natomiast odpady zmieszane zbierane są w pojemniki o pojemnościach 120 l. i 240 l.
od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej, oraz  w pojemniki 1100 l. i KP7
z zabudowy wielorodzinnej.

Na terenie Gminy funkcjonuje także Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w Fajsławicach na terenie przy oczyszczalni ścieków. Odpady dostarczane są tu przez mieszkańców własnym środkiem transportu. W PSZOKu odbierane są: papier i tektura, metale, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji, meble
i inne odpady wielkogabarytowe oraz popiół. Punkt  czynny jest w dniach poniedziałek, środa  w godzinach  8.00 – 14.00 oraz w sobotę od 8.00 – 13.00.

Aby doskonalić gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi niezbędne jest prowadzenie akcji edukacyjnych wśród mieszkańców, przede wszystkim dotyczących hierarchii postępowania z odpadami komunalnymi. W celu przypomnienia mieszkańcom zasady segregacji rozsyłana jest co roku ulotka
z najistotniejszymi informacjami z tego zakresu.

3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 • terenie Gminy Fajsławice nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów. Wykonawca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zobowiązany był umową do przekazania zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalny, pozostałości
  z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do zastępczej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych Zakładu Zagospodarowania Odpadów
  w Wincentowie „KRAS-EKO” Sp. z o.o.

4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W ramach wywiązywania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku
i czystości na terenie Gminy Fajsławice został utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). W dalszym ciągu istnieje jednak konieczność ponoszenia kosztów eksploatacyjnych jak i doposażenia punktu. Potrzebne jest wykonanie dodatkowego utwardzenia podłoża, zakup wagi i wykonania boksów na odpady. W 2015 roku nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych.

5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2015 roku

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o u.c.p.g. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które obejmują m.in. koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów: 278.245,81 zł

Koszty administracyjne: 56.626,32 zł

Informacje dodatkowe na dzień 31.12.2015 r:

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 233.250,88 zł

Zaległości – 31.700,20

Nadpłaty – 922,50 zł

Do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z płatnościami
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane są upomnienia, za które muszą zapłacić 11,60 zł., jednak mimo wysłanych upomnień nie wszystkie zaległości zostały spłacone. W związku z tym, u osób, które zalegają z płatnościami zostały wystawione tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego, w celu wszczęcia egzekucji administracyjnej.

6. Liczba mieszkańców

Na terenie Gminy Fajsławice zameldowanych na dzień 31.12.2015 r. było 4733 mieszkańców. W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w tutejszym Urzędzie Gminy, ujętych zostało 4106 mieszkańców. Na dzień 31.12.2015 r. złożono 1214 deklaracji.  W ramach czynności sprawdzających ustalono, że różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych
a wykazanych w deklaracjach wynika m.in. z tego że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania, jak również osoby aktywne zawodowo pracują i przebywają poza terenem gminy lub za granicą. Dodatkowo okresowo jest sprawdzany rejestr ewidencji ludności w celu weryfikacji nowo zameldowanych osób.

7. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Fajsławice

W 2015 roku wytworzonych zostało i odebranych od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy 481 Mg odpadów komunalnych:

– zmieszanych – 354,7 Mg

– zebranych w sposób selektywny – 126,3 Mg

 

Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane odpady komunalne
Kod odebranych odpadów komunalnych4) Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4) Masa odebranych odpadów komunalnych5)

[Mg]

Sposób zagospodarowania6)odebranych odpadów komunalnych
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Sp. .z o. o. Wincentów,22-302 Siennica Nadolna 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 354,7 R12
170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901,170902i 170903 14,2 R12
20 01 39 Tworzywa sztuczne 25,5 R12
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123, 200135 0,3 R12
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki inne niż wymienione w 200121, 200123 1,1 R12
20 01 23* Urządzenia zawierające freon 0,1 R12
20 01 02 Szkło 38,6 R12
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 7,1 R12
16 01 03 Zużyte opony 8,3 R5
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 8,9 R12
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „T-Gaz” S.C. Aleja Młodości 39, 23-204 Kraśnik 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,7 R12
„Sport-Plast” Piotr Kilar Ul. Okszowska 1, 22-100 Chełm 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,6 R12
Usługi Metalowe Towarowe Skup Surowców Wtórnych, Dariusz Sidor Ul. Hutnicza 10/47 20-218 Lublin 15 01 04 Opakowania z metali 0,1 R12
Agencja Handlowa ”Wolmax” Adam Wolski ul Siemiradzkiego18 20-455 Lublin 15 01 07 Opakowania ze szkła 2,2 R12
ZZO Sp. z o. o ul.Piłsudskiego12/3

23-200 Kraśnik

20 01 99 Inne frakcje zbierane w sposób selektywny 1,2 R12
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Sp. .z o. o. Wincentów,22-302 Siennica Nadolna 19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 17,3 R5
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” Sp. .z o. o. Wincentów,22-302 Siennica Nadolna 20 01 01 Papier i tektura 0,1 R12

8. Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Fajsławice

Wywiązując się z obowiązku wynikającego z Ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w 2015 roku gmina osiągnęła następujące wskaźniki:

a) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 42,8 %  – przy minimalnym poziomie na 2015 r. – 16%,

b) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wyniósł 100%

– przy minimalnym poziomie na 2015 r. – 40%,

c) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania odpadów przekazywanych do składowania wyniósł 28,9%

– przy maksymalnym poziomie na 2015r. – 50%.

 

Sporządziła: Agnieszka Sowa

dn. 29.04.2016 r.

Źródło: http://www.ugfajslawice.bip.e-zeto.eu/