Bezpłatne szkolenie na instalatora OZE

Jeżeli interesuje Cię praca przy montażu instalacji solarnych zapraszamy na bezpłatne szkolenia  Instalator OZE (systemy fotowoltaiczne, słoneczne systemy grzewcze, pompy ciepła). Szkolenia są zakończone egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.  

Uczestnicy/uczestniczki projektu zostaną objęci indywidualnym programem aktywizacji zawodowej obejmującym:

– stworzenie Indywidualnego Planu Działania,
– poradnictwo zawodowe
– szkolenia zawodowe na instalatora w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii, potwierdzone certyfikatem UDT wraz z uprawnieniami energetycznymi G1 oraz pośrednictwem pracy. Uczestnicy/uczestniczki będą mieli do wyboru szkolenie w jednym z trzech dostępnych zakresów: systemy fotowoltaiczne, słoneczne systemy grzewcze lub pompy ciepła
– pośrednictwo pracy
– płatne 3-miesięczne staże zawodowe (1750,00zł/mies. netto)
– pokrycie kosztów badań lekarskich i egzaminów,

Ze wsparcia w ramach projektu może skorzystać 100 osób bezrobotnych* zarejestrowanych w urzędach pracy, w wieku minimum 30 lat, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (oświadczenie o wykształceniu średnim i poniżej), w tym:

– min. 10 kobiet

– min. 60 osób długotrwale bezrobotnych

– min. 10 osób niepełnosprawnych

– min. 10 osób w wieku 50+

– min. 15 osób odchodzących z rolnictwa (2 kobiety, 13 mężczyzn)**

*Wsparcie skierowane będzie do osób bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

**rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby bezrobotne z terenu woj. lubelskiego należące co najmniej do jednej z następujących grup:

  1. a) osoby w wieku 50 lat i więcej;
  2. b) osoby długotrwale bezrobotne;
  3. c) kobiety;
  4. d) osoby z niepełnosprawnościami;
  5. e) osoby o niskich kwalifikacjach;

prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod nr tel. 81 7474904

Zapraszamy również do siedziby naszej firmy w godz. 7.00-15.00

Więcej: http://akademia-zawodowa.pl/