Bliżej do drogi S17 pomiędzy Garwolinem, a granicą województwa lubelskiego

Budowa drogi

22 lipca do Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach trafiły wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, czyli pozwolenia na budowę ekspresowej S17 na odcinku od Garwolina do granicy z województwem lubelskim. Wydanie decyzji przez wojewodę mazowieckiego umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawca będzie mógł rozpocząć prace.

Do wojewody złożono dwa wnioski o wydanie ZRID. Pierwszy dotyczy odcinka od końca obwodnicy Garwolina do Gończyc (o długości 12,2 km), a drugi od Gończyc do granicy województw (13 km). Decyzji spodziewamy się na przełomie roku. Oryginał doręczony zostanie wnioskodawcy, a pozostali zainteresowani dowiedzą się o niej w drodze obwieszczeń w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oraz w urzędach gmin przez tereny których przebiega droga. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wydaniu takiej decyzji na adres wskazany w ewidencji gruntów. Po 14 dniach od publicznego ogłoszenia informacji o wydaniu decyzji można będzie się od niej odwołać – tylko przez kolejnych 14 dni

Decyzja ZRID wskaże nie tylko teren, na którym będą zrealizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej. Stwierdzi również przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdzi podział nieruchomości pod ten pas. Decyzja obejmie swoim zakresem nie tylko teren pod samą drogę, ale również skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne czy też tzw. czasowe zajęcia pod przebudowę kolidujących instalacji. Wydanie decyzji ZRID umożliwi też rozpoczęcie procesu szacowania wartości nieruchomości przejętych pod budowę drogi, a później wypłatę odszkodowań. Przypomnijmy, że wysokość odszkodowania ustala wojewoda w postępowaniu administracyjnym, które kończy się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie wypłaca należne kwoty.

Umowę na zaprojektowanie i budowę S17 od końca obwodnicy Garwolina do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego podpisano 22 września 2015 roku. Wykonawca opracował już niezbędną dokumentację do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID, a teraz kontynuuje prace nad projektem wykonawczym. Po uzyskaniu decyzji ZRID rozpocznie roboty budowlane, które w okresach zimowych pomiędzy 15 grudnia i 15 marca będzie mógł zawiesić lub prowadzić o ile nie będą przeszkadzały warunki atmosferyczne. Przewidywany termin zakończenia budowy to przełom kwietnia i maja 2019 roku. Wykonawcą jest firma Budimex, która budowę 25 kilometrowej trasy wyceniła na ok. 602 mln zł. Nawierzchnia drogi ekspresowej wykonana będzie w technologii betonu cementowego.

Źródło: http://www.gddkia.gov.pl/