Co nam Rada upichciła – czyli przegląd najnowszych uchwał Rady Gminy Fajsławice

Rada Gminy Fajsławice

Informacje o uchwałach podjętych przez Radę Gminy Fajsławice na ostatniej, czerwcowej sesji Rady Gminy Fajsławice:

1. Uchwała w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

W związku z realizacją w 2014r. kilku inwestycji drogowych na terenie Gminy konieczne było zabezpieczenie środków na ich sfinansowanie. Ustalono, że źródłem pokrycia wydatków na ten cel ma być kredyt długoterminowy. Konieczna do jego zaciągnięcia była odpowiednia uchwała Rady Gminy.

Projekt uchwały został wniesiony do porządku obrad na początku sesji.

2. Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na wykonanie zadania pod nazwą:

a) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2116L Gardzienice – Suchodoły w km 8+909,

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2116L Gardzienice – Suchodoły od km 5+600 do km 6 + 977,77.

Uchwała ta była konieczna do podpisania umowy z Powiatem Krasnostawskim na realizację ww. zadań i umożliwiła wspólną realizację inwestycji, której wartość całkowita wyniosła 1 889 076,05 zł.

Projekt uchwały został wniesiony do porządku obrad na początku sesji.

3. Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Krasnostawskiemu pomocy finansowej na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2116L Gardzienice –Suchodoły od km 4+307 do km 5 +600.

Uchwała ta była konieczna do podpisania umowy z Powiatem Krasnostawskim na realizację ww. zadań i umożliwiła wspólną realizację inwestycji, której wartość całkowita wyniosła 260 000 zł.

Projekt uchwały został wniesiony do porządku obrad na początku sesji.

4. W sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Standardowa uchwała podejmowana na prawie każdej sesji w przypadku wystąpienia zmian w budżecie. Szczegóły zmian opisane zostały w następujących trzech plikach podpiętych do zawiadomienia o sesji, które zamieszczono na stronie www.fajslawice.eu: projekty uchwał – DOCHODY, projekty uchwał – WYDATKI, projekty uchwal – PRZYCHODY.

5. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2017.

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. WPF obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, jak:

  • dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
  • dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
  • wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu,
  • przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
  • realizowane przedsięwzięcia.

Dokument ten w przypadku pojawienia się istotnych zmian powinien być aktualizowany.

 

Za przesłanie powyższego opracowania dziękujemy Panu Krzysztofowi Gałanowi – Wicewójtowi Gminy Fajsławice.