Czy trzeba będzie powtórzyć wybory sołtysów?

Zebranie wiejskie we wsi Wola Idzikowska

Zebranie wiejskie we wsi Wola Idzikowska – X.2014 r.

W gminie Fajsławice od kilku tygodni trwają wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015-2019. Swoich przedstawicieli wybrali już między innymi mieszkańcy wsi Wola Idzikowska, Suchodoły, Fajsławice i Dziecinin. Niestety, przez bałagan i zaniechania pracowników Urzędu Gminy Fajsławice, wybory te mogą zostać unieważnione. W naszej gminie do dnia dzisiejszego nie wprowadzono w życie odrębnych statutów dla sołectw. Dokumenty te mają za zadanie miedzy innymi regulować zasady i tryb wyborów.

Sprawę poruszył na ostatniej sesji Rady Gminy Fajsławice sołtys Dziecinina – Sławomir Urban. Zapytał  wójta, czy jest obowiązujący statut jego sołectwa. Statut to dokument regulujący organizację sołectwa i jego kompetencje. Jego zadaniem jest między innymi określenie zasad, na jakich mają odbywać się wybory sołtysów i rad sołeckich.  Dokument ten po konsultacjach społecznych powinien zostać zatwierdzony uchwałą rady gminy. Warunkiem jego wejścia w życie jest też publikacja w Dzienniku Urzędowym Wojewody.

Wójt na pytanie sołtysa Dziecinina odpowiedział, że dla poszczególnych wsi nie ma oddzielnych statutów, ale jest wzór takiego dokumentu i obowiązuje on na terenie całej gminy. Wydał też dyspozycję, aby w najbliższym czasie zrobić kserokopie tych druków dla sołtysów, a w puste miejsce powpisywać nazwy miejscowości. To w jego opinii powinno załatwić sprawę. Na zarzut, że treść statutu nie była konsultowana z mieszkańcami i nie została wprowadzona w życie uchwałą odpowiedział, że przepisy prawa są wymyślane przez Warszawę, a my na dole wiemy lepiej jak postępować.

Statut sołectwa

Fragment wzoru statutu, który w opinii wójta obowiązuje w całej gminie

O skutki braku ważnego statutu sołectwa zapytaliśmy prawnika Szymona Osowskiego, prezesa Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska, który w  roku 2014, w rankingu Dziennika Gazety Prawnej najbardziej wpływowych prawników zajął dziewiąte miejsce. W jego opinii:

„W sytuacji w jakiej podjęto uchwałę o wyodrębnieniu danego sołectwa, a nie przyjęto uchwały o nadaniu statutu (pomijam kwestie obowiązkowych konsultacji), dane sołectwo nie funkcjonuje. Po prostu nie ma podstaw prawnych dla działania organów sołectwa i wykonywania zadań przypisanych do sołectwa. Przypomnieć należy, iż celem powołania danej jednostki pomocniczej jest przekazanie zadań gminy do wykonywania przez tę jednostkę. Jeżeli zatem nie ma statutu to nie zostały określone jej zadania, co prowadzi do wniosku, że nie ma ona żadnych podstaw do działania. Wybory przeprowadzone bez statutów nie powodują żadnych skutków.”

Jeżeli okaże się, że wybory zorganizowano w oparciu zapisy wzoru statutu forsowanego przez wójta, który nigdy nie został wprowadzony w życie, będą musiały zostać unieważnione. Ponowne wybory mogłyby się odbyć dopiero po wejściu w życie nowych statutów.

W całej sytuacji niepokoi stanowisko wójta wygłoszone na ostatniej sesji. Stawia się on ponad prawem. Publicznie, w obecności kilkudziesięciu osób lekceważy zapisy ustawy, podważając zasadność ich stosowania. Zamiast uderzyć się w pierś, przyznać do błędów i podjąć bezzwłoczne działania w kierunku ich naprawienia – idzie w zaparte. Szkodzi w ten sposób najbardziej nowo wybranym sołtysom, którzy w tej chwili nie mogą być pewni czy mogą sprawować swoją funkcję. Co najgorsze dzieje się to w okresie, kiedy mają najwięcej pracy przy zbieraniu podatków od rolników.

 

Dlatego też o sprawie pilnie zawiadomiliśmy Wojewodę Lubelskiego, prosząc o wyjaśnienie powyższych wątpliwości. Jego odpowiedź powinna wyjaśnić, czy nowo wybrani sołtysi mogą nadal sprawować swoje funkcję i czy czekają nas nowe wybory w sołectwach.

SM