Do 20 tys. zł dla młodych bezrobotnych – złóż wniosek

Powiatowy Urząd Pracy

W związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krasnostawskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia, w szczególności:

  • długotrwale bezrobotnych
  • z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
  • Wnioski mogą składać tylko osoby z grupy NEET (tj.osoby, które nie ukończyły 30 roku życia, z ustalonym I lub II profilem pomocy), które nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i w okresie 4 tygodni nie uczestniczyli w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

Wnioski będą przyjmowanie w terminie : 
06 maja – 20 maja 2015 r.

Maksymalna kwota dofinansowania w 2015 r. – 20 000,00 zł

 Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami przyznawania jednorazowo środków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

Zasady, wniosek wraz z załącznikami dostępne są na stronie PUP www.pupkrasnystaw.pl oraz w pok. Nr  108