Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Celem projektu jest utworzenie 122 mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego oraz zapewnienie im wsparcia w początkowym okresie funkcjonowania.

Projekt zakłada trzy formy wsparcia:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze,
  • bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (22 800,00 zł)
  • wsparcie pomostowe finansowe (900 zł/m-c) i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób fizycznych (w wieku 30 lat i więcej) z terenu woj. lubelskiego (osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji projektu), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, w tym odchodzących z rolnictwa), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Priorytetowo traktowane będą osoby należące co najmniej do jednej z grup wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, tj.:

  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełno sprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie.

 

Projekt na terenie powiatu krasnostawskiego będzie realizowała Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus”. Adres: ul. Matysiaka7, 22-300 Krasnystaw, E-mail:biuro@lgdkrasnystaw.plTelefon:+48 (82)5767049, Telefon komórkowy:+48 506371309

Źródło: http://lgdkrasnystaw.pl