Drogi do PROW. Szansa gmin i powiatów

Ze środków PROW na lata 2014-2020 gminy i powiaty będą mogły realizować projekty związane z budową i remontem swoich dróg. 

W zatwierdzonym przez rząd 15 kwietnia projekcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dodane zostało, w ramach działania ósmego – „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury”.

Rozwiązanie uwzględnia postulaty gmin wiejskich i Związku Powiatów Polskich w zakresie wsparcia projektów drogowych.

Oprócz gmin i powiatów o dotacje na wsparcie budowy i modernizacji lokalnych dróg będą mogły ubiegać się związki międzygminne. Warunkiem jest, aby inwestycja została zrealizowana w miejscowości, należącej do gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców), lub gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Ponadto przedsięwzięcie będzie musiało spełnić następujące warunki:
– być spójne z dokumentem planistycznym gminy, w przypadku, gdy taki istnieje lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości;
– spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
– być realizowane na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone w operacji przez okres związania celem;
– mieć na celu połączenie jednostki osadniczej z istniejącą siecią drogową.

Zgodnie z projektem PROW maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW w całym okresie programowania (2014-2020) nie będzie mogła przekroczyć 3 mln zł na beneficjenta. Poziom pomocy finansowej ma wynieść maksymalnie 63,63 proc. kosztów kwalifikowanych, do których zaliczone zostały m.in. koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych oraz koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji.

Źródło: PAP