Dyskutowali o lubelskim rolnictwie

LiR kwiecien 2016

Źródło zdjęcia: http://www.lublin.uw.gov.pl/

Najważniejsze tematy dotyczące producentów rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów rolników w województwie lubelskim zostały omówione podczas spotkania w Lubelskiej Izbie Rolniczej. W roboczym spotkaniu Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej uczestniczyli przedstawiciele wszystkich najważniejszych instytucji okołorolniczych z województwa lubelskiego, w tym: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencji Rynku Rolnego (ARR), Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (WIJHARS),  Wojewódzki Lekarz Weterynarii, a także wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek i wicewojewoda  Robert Gmitruczuk.

Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek omówił trudną sytuację na rynku grup producenckich zboża i mleka. Nadmienił, że główną przyczyną problemów rolników ze zbyciem zboża jest sprowadzanie go w dużych ilościach z Ukrainy. Wskazał również na problem związany z podpisaną umową stowarzyszeniową pomiędzy UE a Ukrainą. Zauważył, że zapisy porozumienia przyczynią się do strat wszystkich polskich rolników, a w szczególności rolników z naszego województwa. Ponadto zwrócił uwagę, że przywożone zboże nie zawsze spełnia wymagane normy jakościowe deklarowane przez importera.

W związku z trudną sytuacją producentów zboża został zaproponowany przez wojewodę Przemysława Czarnka wniosek, aby wobec napływu zboża ukraińskiego postulować zaostrzenie kontroli na granicach państwa i wprowadzenie dodatkowych kryteriów jakościowych. Innym sposobem na poprawę sytuacji może być wzmożenie działań w celu pozyskiwania rynków zbytu na towary polskie za granicą.

Kolejnymi zagadnieniami, nad którymi dyskutowano, były problemy na rynku trzody chlewnej i potrzeba zmian ustawowych dotyczących rozwoju chowu przemysłowego, a także zatrzymanie pogarszającej się, choć i tak już trudnej sytuacji polskich producentów mleka. Jednym ze zgłoszonych rozwiązań w tej kwestii byłoby zablokowanie importu artykułów mleczarskich po cenach „dumpingowych” i uregulowanie współpracy z sieciami handlowymi na drodze ustawowej.

Podczas dyskusji położono nacisk na to, aby promować polskie produkty. W tym względzie należy podjąć działania w kierunku  zmiany ustawodawstwa, aby produkty polskich producentów były odpowiednio oznakowane i zawierały pełną  informację o pochodzeniu surowca, z jakiego zostały wyprodukowane oraz sugerowaną cenę produktu.

Odpowiadając na prośbę wicewojewody Roberta Gmitruczuka, dyrektor oddziału lubelskiego ARiMR Krzysztof Gołaszkiewicz przedstawił stan aktualny dotyczący dopłat dla rolników. Powiedział, że na dzień 26.04.2016 wpłynęło do biur powiatowych 50 tysięcy wniosków. Już 92% beneficjentów otrzymało w całości pieniądze na swoje konta za 2015 rok. Poinformował również, że do dyspozycji będzie kwota w kopercie wojewódzkiej w wysokości 165 mln na dofinansowanie programu „Modernizacja gospodarstw rolnych.”

Na zakończenie wojewoda podziękował przedstawicielom służb rolniczych za udział w dyskusji oraz zwrócił  uwagę na potrzebę organizowania takich spotkań, gdyż zadaniem postawionym przez ministra rolnictwa jest dbanie o bezpieczeństwo rolników i udzielenie im wsparcia w trudnych sytuacjach.

Źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl/