Farma wiatrowa w Abramowie – budowa ruszy w tym roku?

Historia budowy farmy wiatrowej w gminach Abramów i Michów bardzo przypomina naszą.

20140810_112922

Historia z budową farmy wiatrowej w Abramowie rozpoczęła się w 2008 roku ( dla wielu z nas kilka lat później w 2011 ), ale w poniższym wpisie nie będzie ani historii ani opinii czy komentarzy ( te zostawiamy czytelnikom), przedstawiamy tylko ogólnie dostępne informacje o ostatnich, przyznać trzeba zaskakujących decyzjach i tych poprzedzających je.

Informacja główna – Starostwo Powiatowe w Lubartowie w dn. 8-13 sierpnia wydało 12 decyzji (oddzielnych) zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwolenia na budowę 12 turbin wiatrowych z fundamentami, z  placami montażowymi ( stałym i tymczasowym), z drogami dojazdowymi,   zjazdami z dróg gminnych i z dróg powiatowych oraz na linie kablową 30kV ze światłowodem oraz przyłączem kablowym. Trzy decyzje dotyczą terenu gminy Abramów: w Sosnówce na działkach nr: 998, 999/1, 999/2, 1000/2, 1001/2, 1002, 996, 992/2, 2237/1 , w Ciotczy na działkach nr:32, 33, 34/1, 34/2, 35, 36, 37, 890, oraz w Marcinowie na działkach nr:34/1 i  861, natomiast 9 decyzji dotyczy terenu gminy Michów, konkretnie działek położonych w Rudzienku Kolonia i w Michowie. Decyzje podpisał Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa – Andrzej Woliński. Z treścią decyzji zawartej w pozwoleniach oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Lubartowie w pokoju 202 (pn-pt) w godz: 7.30 – 15.30 Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Kierownika Wydziału Architektury i Budownictwa.

Rok temu, w sierpniu 2013 roku pisaliśmy o decyzjach administracyjnych ( decyzja o warunkach zabudowy )  wydanych przez Wójta Gminy Abramow, na podstawie których Inwestor – Elektrownie Wiatrowe Wschód – mógł złożyć wnioski do Starostwa w Lubartowie o pozwolenie na budowę (złożył wnioski na przełomie lipca i sierpnia 2013 roku). Decyzję o warunkach zabudowy Wójt Gminy wydaje na tereny nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania.

Teraz w skrócie, co wydarzyło się w okresie późniejszym,  (działania administracyjne  – na przykładzie jednego wniosku):

-lipiec / sierpień 2013 – firma składa do Starostwa wnioski o pozwolenie na budowę,

– początek września  2013 – Starostwo zobowiązało inwestora do uzupełnienia dokumentacji,

-II połowa września – Starosta uznaje, że przedłożona dokumentacja jest obarczona wieloma brakami, które uniemożliwiają zatwierdzenie projektu i wydania pozwolenia na budowę,

-październik 2013 – Inwestor odwołuje się od decyzji Starosty do Wojewody Lubelskiego,

-listopad 2013 -Wojewoda Lubelski uchyla decyzję Starosty i przekazuje ją do ponownego rozpatrzenia,

– 2013 / 2014 – inwestor wnosi skargę na decyzję Wojewody Lubelskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie,

-marzec 2014 – Wojewódzki Sąd Administracyjny oddala skargę,

-maj 2014 – ponowny wniosek Inwestora w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę,

-czerwiec 2014 – akta sprawy wracają do Starosty Lubartowskiego, Starosta po ponownym rozpatrzeniu zobowiązuje Inwestora do usunięcia nieprawidłowości w oznaczonym terminie,

– lipiec 2014 – Inwestor wnosi wniosek o przedłużenie terminu wskazanego przez Starostę, dostaje decyzję przychylną i w następstwie składa uzupełniony projekt,

-sierpień 2014 – starosta wydaje decyzje zatwierdzające projekty i udziela pozwolenia na budowę.

Jak widać ostatnio sprawa pozwolenia potoczyła się bardzo szybko, decyzje są, pytania pozostają. W uzasadnieniu wyroku WSA w Lublinie jest napisane  -..”do organu prowadzącego postępowanie należy zapewnienie prawidłowego toku postępowania, w tym ustalenie stron postępowania. Wymóg ten jest jak najbardziej uzasadniony, skoro, co wydaje się oczywiste, inwestor z reguły będzie dążył do ograniczenia stron postępowania, powołując się na brak interesu prawnego,…” Pytanie – czy starostwo prawidłowo ustaliło strony postępowania i czy sąsiedzi oraz mieszkańcy biorący udział w postępowaniu środowiskowym nie zostali pominięci?

I jeszcze jeden fragment z uzasadnienia wyroku WSA w Lublinie  …” to organ wydający pozwolenie na budowę jest zobowiązany do samodzielnego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, nie będąc związany deklaracjami inwestora. Jeśli zatem podważono stanowisko spółki, organ powinien samodzielnie ustalić strony postępowania”

Na koniec ciekawostka – adresatami wielu dokumentów był Wójt lub Urząd Gminy Abramów, dlaczego więc nie mieliśmy możności ich zobaczyć na BIP , internetowych stronach Urzędu, czy na tablicy ogłoszeń?

Źródło: http://naszabramow.pl