Łopiennik Górny zakończył prace przy odbudowie drogi w Krzywem

009e274ad39b6fb9bb70ee688268d408f892c988

Źródło zdjęcia: http://lopiennikgorny.pl/

Gmina Łopiennik Górny w okresie lipiec-sierpień 2015 roku zrealizowała inwestycję pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 109639L od km 0+580 do km 0+980 w miejscowości Krzywe, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. oraz remont odcinka niniejszej drogi od km 0+980 do km 1+030. Zadanie wykonano przy współfinansowaniu ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

W wynikugwałtownego spływu wód opadowych, który wystąpił w maju 2014 r., na wskazanym odcinku drogi woda zerwała część nawierzchni, zniszczyła przez podmycie podbudowę i pobocza, uszkodziła skarpy rowów przydrożnych oraz zjazdy.

Wykonane prace to odtworzenie istniejącego systemu odwodnienia drogi  poprzez remont istniejących przepustów pod drogą oraz pod zjazdami polegający na ich wymianie na przepusty z tworzywa sztucznego, budowa nowych przepustów pod zjazdami oraz wyprofilowanie lewostronnego rowu przydrożnego (odcinkowo umocnienie dna i skarp płytami ażurowymi). Obecnie szerokość jezdni drogi  wynosi 4,00 m, a szerokość poboczy po 0,75m. Na łukach poziomych zlokalizowano 2 mijanki. Szerokość jezdni na mijankach zwiększa się do 5,00 m. Wykonano nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o grubości warstwy 8 cm.

Roboty budowlane wykonała firma: PBI Infrastruktura S.A. z siedzibą w Kraśniku

Koszt wykonania robót wyniósł: 492 064,96 zł.

Udział własny Gminy Łopiennik Górny w kosztach realizacji przedsięwzięcia wynosi 192 064,96 zł.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 300 000,00 zł.

Źródło: http://lopiennikgorny.pl/