Gminy muszą przystosować lokale wyborcze do niepełnosprawnych

Niepełnosprawni wyborcy mają prawo do głosowania w przystosowanych do ich potrzeb lokalach wyborczych oraz przy użyciu nakładek w alfabecie Braille’a. W każdej gminie przynajmniej jedna trzecia lokali powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

nformacje o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych można znaleźć m.in. na stronach internetowych urzędów gmin.

Osoby niepełnosprawne mogą głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku do gminy w tej sprawie – jest na to czas do 12 maja. We wniosku należy podać imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku obywatela UE bez obywatelstwa polskiego nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości), a także adres zamieszkania.

Także do 12 maja mają czas wyborcy na zgłoszenie zamiaru głosowania za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a. Zgłoszenie należy skierować do urzędu gminy pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną; należy w nim podać obwód, w którym dany wyborca głosuje (czyli właściwy dla miejsca zamieszkania).

Niepełnosprawni wyborcy mają prawo do otrzymania szczegółowych informacji nt. wyborów, m.in. o: właściwym dla siebie okręgu i obwodzie głosowania, lokalach wyborczych przystosowanych do ich potrzeb, warunkach dopisania do spisu wyborców w obwodzie dla nich przystosowanym, terminie wyborów i godzinach głosowania, komitetach, kandydatach i listach kandydatów biorących udział w głosowaniu, a także formach głosowania. Mogą je uzyskać w gminie, w której stale zamieszkują. Ponadto informacje o udogodnieniach dla niepełnosprawnych muszą być podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

Informacje są przekazywane osobie niepełnosprawnej – na jej wniosek – telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej.

Wyborcy niepełnosprawni mają także prawo do korzystania z pomocy w lokalu wyborczym. Pomocy tej mogą udzielić dowolne osoby (także niepełnoletnie) nie będące członkami komisji lub mężami zaufania. Osoba pomagająca może przebywać w pomieszczeniu za kotarą. Komisja jest zobowiązana na prośbę wyborcy podać informację o komitetach, kandydatach i listach kandydatów biorących udział w głosowaniu.

Na przykład w Warszawie są 882 obwodowe komisje wyborcze, z czego 245 – czyli około 27 proc. – będzie się mieściło w lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – poinformował stołeczny ratusz. Ich pełen wykaz jest dostępny na stronie internetowej m.st. Warszawy.

Niepełnosprawni wyborcy mogą głosować także przez pełnomocnika i korespondencyjnie.

Źródło: PAP