I Forum Przedsiębiorców z terenu gminy Jabłonna

Forum Jabłonna

Źródło zdjęcia: http://www.jablonna.lubelskie.pl/

Każda firma, aby skutecznie funkcjonować na rynku musi dysponować odpowiednimi środkami finansowymi. Niewiele firm, szczególnie z sektora MŚP, posiada wystarczające zasoby własne, z czego wynika potrzeba poszukiwania dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania działalności. Środki ze źródeł zewnętrznych nie tylko umożliwiają sprawne funkcjonowanie firmy, ale również pozwalają na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych, bez których utrzymanie pozycji rynkowej nie jest możliwe. W ostatnich latach przedsiębiorcy uzyskali dostęp do wielu nowych instrumentów finansowych, które obok tradycyjnych kredytów bankowych, mogą stanowić ważne źródło dofinansowania działalności.

 Celem zorganizowanego w dniu 25 września 2015 r. I Forum Przedsiębiorców z terenu gminy Jabłonna był przegląd tych instrumentów – omówienie zasad korzystania oraz możliwości w zakresie ich pozyskania. Do udziału w konferencji w roli prelegentów zaprosiliśmy osoby, reprezentujące najważniejsze regionalne instytucje odpowiedzialne za dystrybucję środków w ramach poszczególnych instrumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości czy Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina”. Nasze forum zaszczycił i głos zabrał Pan Marceli Niezgoda, Podsekretarz Staniu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, który wskazał, że w nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy będą głównym beneficjentem programów unijnych.

Ponadto podczas konferencji zostały omówione następujące zagadnienia:

  • dofinansowanie  działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
  • środki pomocowe dla przedsiębiorców w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Wokół Lublina”,
  • możliwości pomocy dla przedsiębiorców w ramach projektu INNO-BROKER realizowanego przezLubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
  • wsparcie oferowane przedsiębiorcom przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów  działające przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
  • plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Jabłonna – implikacje rozwojowe gminy

Forum spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców, dla których była to również świetna  okazja  do wymiany poglądów i doświadczeń miedzy prelegentami i zaproszonymi gośćmi.

Zapoczątkowane w tym roku Forum będzie kontynuowane w kolejnych latach, a tematyka spotkań będzie odpowiedzią  na potrzeby i oczekiwania lokalnych przedsiębiorców.

Źódło: http://www.jablonna.lubelskie.pl/