Informacje pomocne do zatrudnienia cudzoziemców w rolnictwie

Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 588)

1. Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem obywateli Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy winien przedłożyć w PUP wypełniony formularz oświadczenia z pouczeniem wraz z kopią.

2. Po dokonaniu wpisu do rejestru przez PUP, oryginał oświadczenia pracodawca przekazuje cudzoziemcowi, który przedkłada go placówce dyplomatyczno – konsularnej w miejscu stałego zamieszkania, natomiast kopia zarejestrowanego oświadczenia pozostaje w urzędzie pracy.

3. Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia cudzoziemca, którego dotyczyło złożone oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy.

4. Oświadczenia muszą być wypełnione czytelnie. Dokumenty, które noszą znamiona m.in. powielania, przerabiania i skreślania nie będą rejestrowane.

5. W oświadczeniu należy podać:

• sektor działalności gospodarczej zgodnie z PKD na poziomie podklasy  /Polska Klasyfikacja Działalności – dostępna na stronie internetowej www.stat.gov.pl/;

• zawód w jakim będzie pracował cudzoziemiec – według grup elementarnych klasyfikacji zawodów i specjalności dostępnej na stronie www.psz.praca. gov.pl w zakładce – Klasyfikacja Zawodów;

• przewidywane miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN.

Podczas rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy pracodawca/przedsiębiorca  weryfikowany będzie za pomocą baz danych tj. Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rolnik / osoba fizyczna winna przedstawić:

·         dowód osobisty lub paszport

·         NIP

·     zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego lub zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub  zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego producenta rolnego z ARiMR lub aktualny nakaz płatniczy.

Oświadczenie winno być podpisane przez osobę fizyczną powierzającą wykonywanie pracy albo osobę umocowaną do  reprezentacji firmy lub pełnomocnika / pod warunkiem przedłożenia aktualnego pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie/.

Wzór oświadczenia oraz pouczenie dla podmiotu składającego oświadczenie dostępny w Biuletynie Informacji.

Druki do pobrania: Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

Źródło: LIR