Jak nie przygotowywać budowy farmy wiatrowej

Lubelska Delegatura NIK zakończyła kontrolę w Urzędzie Gminy Fajsławice, dotyczącą lokalizacji farmy wiatrowej. Wystąpienie pokontrolne Izby można uznać za przykład na to, jak takiej inwestycji nie powinno się przygotowywać.

W wystąpieniu pokontrolnym czytamy m.in.: doszło do nielegalnego zawarcia porozumienia pomiędzy inwestorem a władzami gminy, na mocy którego przeniesiono koszty sporządzenia zmian w planie miejscowym na inwestora, co stanowiło naruszenie art. 21 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz mogło prowadzić do nadmiernego wpływu Inwestora na decyzje w sprawie rozmiarów i lokalizacji siłowni wiatrowych.

Jak podkreśla Izba nielegalnie zlecono pracowni urbanistycznej opracowanie zmian w planie miejscowym, w stosunku do części obszaru gminy, bez stosownej uchwały Rady Gminy Fajsławice o przystąpieniu do zmiany planu na tych terenach.

Również niezgodnie z przepisami Prawa o zamówieniach publicznych udzielono zamówienia z wolnej ręki – jako zamówienia uzupełniającego, podczas gdy jego wartość przekraczała 50 proc. wartości zamówienia podstawowego.

NIK uznała także, że nieracjonalnie wydatkowano kwotę blisko 68 tys. zł, którą gmina wydała na zmiany w studium.

Zdaniem kontrolerów    nielegalne i nierzetelne wobec społeczności gminy było przystąpienie przez wójta gminy w 2011 roku do sporządzenia projektu zmian w studium, bez ogłoszenia faktu podjęcia uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany dokumentów planistycznych.

Z propozycją budowy farmy wiatrowej, liczącej 35 turbin wiatrowych na terenie Gminy Fajsławice oraz sąsiedniej Gminy Łopiennik Górny wystąpiła w połowie 2009 r. Spółka z o.o.  Elektrownie Wiatrowe Kresy I, powołana przez portugalską grupę kapitałową EDP Renewables.

Mimo protestów mieszkańców Łopiennika prowadzono były rozmowy z władzami Fajsławic, które zainicjowały prace nad zmianami w planie zagospodarowania przestrzenngo, umożliwiającymi realizację inwestycji.

Inwestor w tym czasie podpisywał umowy dzierżawy gruntów z rolnikami. W sumie zawarto ich ok. 500.

Kiedy w sierpniu 2013 roku do mieszkańców dotarła informacja o zmianach proponowanych w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, rozpoczęły się protesty.

Pod ich presją, w listopadzie ub. roku Rada Gminy Fajsławice przeciwstawiła się budowie elektrowni wiatrowej.

Wójt Fajsławic zgłosił zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego NIK  i czeka na rozpatrzenie ich przez komisję rozstrzygającą.

Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl