Jak uprawiać mak

mak

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179,poz.1485 z późn. zm.)  mak niskomorfinowy może być uprawiany na cele spożywcze na podstawie zezwolenia  wydanego  przez wójta  gminy właściwego  ze względu na miejsce położenia plantacji oraz umowy kontraktacyjnej  zawartej przez rolnika z jednostką kontraktacyjną.

Powierzchnia uprawy maku na terenie gm. Fajsławice określona w  Uchwale Sejmiku Województwa Lubelskiego NR VI/85/2015 z dnia 27 marca 2015 r.  w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw  na terenie województwa lubelskiego  w 2015 r., która  została  opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 16 kwietnia 2015 r. poz.1340  wynosi 2,00 ha

Informacje dotyczące  wydawania zezwoleń oraz zawierania umów kontraktacyjnych udzielane są w UG Fajsławice – pokój Nr 8, tel. 815853060.

Informację sporządziła:  Anna Rozwałka.

Źródło: http://www.fajslawice.eu/