Kompromitująca kontrola

RIO

W zeszłym tygodniu informowaliśmy o rozpoczęciu przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Lublinie, kompleksowej kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Fajsławice. Nam udało się dotrzeć do ostatniej tego typu inspekcji, która odbyła się w maju 2010 r.

Niech za najlepszy opis jej wyników posłuży ta opina kontrolujących:

„W toku czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości niemal w każdym z badanych tematów, będące wynikiem nieprzestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź błędnej ich interpretacji.”

Uwagę kontrolujących zwróciła między innymi sprawa najmu budynku Ośrodka Zdrowia w Siedliskach Pierwszych. Nie dość, że lokal ten oddano w najem bez zgody radnych (wyrażonej w formie uchwały), bez jakiegokolwiek przetargu, to jeszcze w latach 2005-2008 władze gminy nie pobierały należnego gminie czynszu. Przez te lata kwota zaległości wyniosła 51 080,00 zł.

Czym waszym zdaniem można wytłumaczyć takie zaniedbania i niegospodarność? Władze gminy tłumaczył się tak: „powyższa sytuacja spowodowana była faktem nieprzekazania pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie ewidencji księgowej umowy najmu”. Ciekawe ile jeszcze takich dokumentów zaginęło.

Takich naruszeń interesu naszej Gminy znalazło się wiele. Nieprawidłowości dotyczyły między innymi uszczuplania dochodów gminy z tytułu podatków, niewłaściwego ustalania wynagrodzeń pracowników czy przekroczenia przez wójta zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet gminy.

Czekamy na wyniki obecnej kontroli.