Konkurs na zastępcę dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie ogłasza nabór nr IV/2015 na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora Urzędu.

Wymiar etatu – 1/1 etatu / 40 godzin tygodniowo
( Zatrudnienie od miesiąca stycznia 2016r.)

 1. Wymagania niezbędne, które kandydat musi spełniać:
 2. a) Posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 3. b) wykształcenie wyższe magisterskie,
 4. c) co najmniej 10 letni staż pracy w administracji publicznej ( w tym co najmniej 5 letni na stanowiskach kierowniczych) lub 5 letni staż pracy w Publicznych Służbach Zatrudnienia ( w tym co najmniej 3 letni na stanowiskach kierowniczych),
 5. d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. e) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 7. f) niekaralność karą zakazu zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 8. g) nieposzlakowana opinia,
 9. h) znajomość przepisów prawa wynikających z ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kodeksu postępowania administracyjnego , ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych
  oraz rozporządzeń do w/w ustaw
 10. i) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
 11. Wymagania dodatkowe:
 12. a) znajomość uwarunkowań lokalnego rynku pracy,
 13. b) umiejętność zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 14. c) wysoka kultura osobista,
 15. d) odporność na stres,
 16. e) umiejętność pracy w zespole,
 17. f) umiejętność samodzielnego organizowania pracy i terminowego wykonywania zadań,
 18. g) dyspozycyjność, sumienność, rzetelność, kreatywność, komunikatywność.

 

 1. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
 2. Zastępca Dyrektora Urzędu kieruje CAZ-em przy pomocy kierowników podległych działów,2. Zastępca Dyrektora nadzoruje bezpośrednio:
  – Dział Rynku Pracy,
  – Dział Pośrednictwa i Poradnictwa,
  – Wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji,
  – Wieloosobowe stanowisko ds. ewidencji i świadczeń.
  3. Do kompetencji Zastępcy Dyrektora należy w  szczególności:

  1/ Kierowanie Centrum Aktywizacji Zawodowej będące wyspecjalizowaną komórką organizacyjną urzędu, która realizuje zadania z zakresu usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy,
  2/Organizowanie pracy i nadzór nad działalnością CAZ, w tym koordynowanie działań realizowanych przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych,
  3/ Nadzór nad realizacją zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników miedzy państwami w sieci EURES,
  4/ Koordynacja i nadzór nad realizacją standardów usług rynku pracy,
  5/ Koordynacja współpracy  z urzędami pracy w zakresie świadczenia usług rynku pracy,
  6/ Planowanie działań obejmujących przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych klientów urzędu,
  7/ Planowanie współpracy z pracodawcami , organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań w CAZ,
  8/ Koordynowanie działań w celu efektywnego wykorzystywania przyznanych/pozyskanych środków finansowych na aktywizację zawodową klientów urzędu,
  9/ Egzekwowanie od pracowników podległych komórek organizacyjnych profesjonalnej obsługi klientów oraz udzielanie im niezbędnych informacji, wyjaśnień  i wskazówek,
  10/ Nadzór nad działalnością kontrolną zewnętrzną z zakresu prowadzonych spraw i realizowanych zadań,
  11/ Przygotowywanie projektu zakresu czynności dla kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych,
  12/ Zastępowanie kierowników podległych działów  RP i EP w czasie ich nieobecności,
  13/ wydawanie decyzji administracyjnych oraz podejmowanie innych decyzji w zakresie wynikających z upoważnień,
  14/ Podpisywanie pism wychodzących z urzędu w przypisanej  kompetencji.
  15/ Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora PUP,
  16/ Zastępstwo Dyrektora PUP w czasie jego nieobecności w zakresie zadań i kompetencji wyznaczonych przez Dyrektora PUP.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. podanie wraz z uzasadnieniem ubiegania się o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),
  2. życiorys w formie curriculum vitae w układzie chronologicznym,
  3. kserokopie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie, zdobyte kwalifikacje,
  4. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych,
  5. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  6. oświadczenia o:

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

– niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( w przypadku zatrudnienia, kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)

– posiadaniu obywatelstwa polskiego,

– niekaralności karą zakazu pełnienia funkcji zawiązanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie ul. Mostowa 4 w sekretariacie urzędu,
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: „Dotyczy naboru Nr IV/2015 na stanowisko: Zastępca Dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krasnymstawie” – w terminie do dnia 11 stycznia 2016 r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie pod adresem http.//bip.pupkrasnystaw.pl// .

 

 

6.Inne informacje

 1. a) telefon kontaktowy ( 82) 576 6267, 576 6917 ,576 6062 wew.262
 2. b) Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni na test sprawdzający oraz rozmowę kwalifikacyjną.
 3. c) Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.
 4. d) Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne zostaną umieszczone w Biuletynie informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie http://bip.pupkrasnystaw.pl
 5. e) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: W miesiącu listopadzie 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej przekroczył 6 %
 6. f) Warunki pracy: praca biurowa.

Więcej: http://www.pupkrasnystaw.pl/artykul/324