Konsultacje dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju

LGD Krasnystaw Plus

Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dt. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji nowego okresu programowania 2014-2020.

Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów itp. zainteresowanych realizacją działań skierowanych na rozwój swoich oraz pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub  rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Na spotkaniach chcemy ustalić jakie pomysły (projekty) i jakie cele w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju chcą Państwo realizować w nowym okresie programowania na swoim terenie.

Zakres wsparcia do realizacji operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju będzie obejmować:

• Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR;

• Rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

• Dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

•  Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów lub podejmowaniem zatrudnienia w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;

• Rozwój produktów lokalnych;

• Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;

• Zachowanie dziedzictwa lokalnego;

• Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury:

– turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,

– technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz   budowy lub modernizacji

dróg lokalnych

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań konsultacyjnych dla mieszkańców gmin:

  • Gmina Krasnystaw – 02.09.2015r. (Urząd Gminy);
  • Gmina Fajsławice – 03.09.2015r. (Urząd Gminy);
  • Gmina Żółkiewka – 04.09.2015r. (Urząd Gminy);
  • Gmina Gorzków -07.09.2015r. (Centrum Społeczno – Kulturalne w Gorzkowie);
  • Miasto Krasnystaw – 08.09.2015r. (siedziba LGD Krasnystaw PLUS”)
  • Gmina Kraśniczyn – 09.09.2015r. (Urząd Gminy);
  • Gmina Łopiennik Górny – 10.09.2015r. (GOK w Łopienniku Górnym);
  • Gmina Siennica Różana – 11.09.2015r. (Urząd Gminy);
  • Gmina Rudnik – 14.09.2015r. (Urząd Gminy);
  • Gmina Izbica – 15.09.2015r. (Urząd Gminy).

Ramowy program spotkań:

10.00 – 10.40 – identyfikacja problemów i potrzeb lokalnej społeczności istotnych z punktu widzenia jakości życia mieszkańców – ankieta

10.40 – 11.10 – analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń

11.10 – 12.00 – dyskusja na temat wizji rozwoju i możliwych kierunków rozwoju a także celów LSR oraz przedsięwzięć możliwych do realizacji poprzez LSR w kontekście założeń programu LEADER w ramach PROW 2014 – 2020

Jeśli chcesz mieć wpływ na kierunek działań realizowanych za pośrednictwem LGD i chcesz zrealizować swój pomysł przyjdź na spotkanie. Serdecznie zapraszamy!