Łopiennik Górny: 600 gospodarstw z internetem

Maszt

Źródło zdjęcia: http://lopiennikgorny.pl/

W minionych tygodniach zakończono realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka”. Głównym celem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu dla 600 gospodarstw domowych z terenu gmin Gorzków, Łopiennik Górny i Żółkiewka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Cel ten został osiągnięty poprzez:

 • sfinansowanie dostępu do Internetu dla 600 gospodarstw domowych
 • zakup 600 zestawów komputerowych dla uczestników projektu
 • zrealizowanie 60 szkoleń w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych
 • przyłączenie 4 jednostek organizacyjnych do Internetu (w tym 2 szkół)
 • zrealizowanie kampanii informacyjno–promocyjnej.

Wsparciem w ramach projektu zostały objęte:

 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz systemu świadczeń rodzinnych,
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
 • osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych,
 • dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce.

W ramach projektu wykonano następujące działania:

– wybudowano infrastrukturę sieci bezprzewodowej – 5 wież telekomunikacyjnych (wyposażonych w niezbędne urządzenia) wraz z systemem zarządzania siecią oraz monitoringiem

– zakupiono 600 zestawów komputerów i urządzeń abonenckich LTE dla odbiorców Internetu

– wyposażono w sprzęt komputerowy (59 zestawów) i bezpłatny Internet następujące jednostki:

 • Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym – 16 stanowisk komputerowych
 • Publiczna Biblioteka Gminy Łopiennik Górny – 9 stanowisk komputerowych
 • Centrum Społeczno Kulturalnym w Gorzkowie – 10 stanowisk komputerowych
 • Gimnazjum w Żółkiewce – 24 stanowiska komputerowe

Osoby biorące udział w projekcie będą miały zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu przez najbliższe 5 lat. Przypominamy ponadto, iż przekazany do używania, na podstawie podpisanych umów i protokołów odbioru, sprzęt komputerowy oraz urządzenia teletechniczne pozostają własnością Gminy Łopiennik Górny. Beneficjenci ponoszą wszelką odpowiedzialność za powierzony do używania sprzęt oraz sposób wykorzystania, zgodnie z zapisami podpisywanych umów użyczenia.

Dostawcą Interentu przez najbliższe miesiące jest główny wykonawca sieci bezprzewodowej – firma FUO Sp. z o.o.. Wykonawca odpowiedzialny jest także za wady, usterki i uszkodzenia dostarczonego sprzętu przez cały okres jego użytkowania w ramach serwisu gwarancyjnego.

Wszelkie uszkodzenia sprzętu lub brak sygnału internetowego należy zgłaszać bezpośrednio u dostawcy Internetu, pod udostępnioną infolinią tel. 82 592 80 80, dostępną w dni robocze w godz. 8:00-18:00.

Realizacja projektu możliwa była dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –e Inclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wnioskodawcami projektu były: Gmina Łopiennik Górny, Gmina Gorzków i Gmina Żółkiewka.

Całkowita wartość projektu wyniosła:             6 720 384,38 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania:           6 700 774,88 zł

Źródło: http://lopiennikgorny.pl/