Łopiennik Górny: Będą pieniądze na robudowę drogi w Łopenniku Dolnym Kolonii

b8a9ee73ad05d5574840de02352faa9a8e3d2852

W dniu 17 marca Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk podpisali z Gminą Łopiennik Górny umowę dotyczącą udzielenia dotacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na realizację zadania pn.„Rozbudowa drogi gminnej Nr 109605L w Łopienniku Dolnym Kolonii.

Program rozwoju dróg gminnych i powiatowych ma na celu udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych. Realizacja programu ma przyczynić się do powstania bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikom gminnej i powiatowej sieci drogowej.

Rozbudowa drogi gminnej Nr 109605L w Łopienniku Dolnym Kolonii będzie wykonana na odcinku o długości 3229 m (od drogi powiatowej do granicy z Gminą Fajsławice). Rozbudowa drogi zostanie wykonana w miejscu, w którym przebiega dotychczasowa linia drogowa. Projektowana szerokość jezdni wynosi 5,00 m (nawierzchnia z betonu asfaltowego), szerokość poboczy umocnionych mieszanką kruszyw wynosi 0,75 m. W ramach zadania zostaną wykonane zjazdy do pól oraz do posesji. Zaprojektowano przebudowę istniejących rowów przydrożnych, a także przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami oraz pod drogą.

Gmina przeprowadziła już procedurę wyboru Wykonawcy robót. W zakończonym przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika. Koszt realizacji  inwestycji wyniesie 1 656 845,32 zł, w tym dotacja z budżetu państwa będzie stanowiła 50 %. Wykonawca deklaruje rozpoczęcie robót budowlanych od początku kwietnia, a termin zakończenia prac zaplanowano na lipiec. O mogących pojawić się utrudnieniach z korzystania z drogi oraz tymczasowej organizacji ruchu będziemy informować mieszkańców.

Źródło: http://lopiennikgorny.pl/