Łopiennik Górny: Przebudowali drogę przez Żulin

Źródło zdjęcia: http://www.lopiennikgorny.pl/

W listopadzie Gmina Łopiennik Górny zakończyła realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109643l łączącej miejscowości Żulin i Wola Żulińska z drogą powiatową nr 3122L”. Inwestycję zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Jej celem była poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego mieszkańców miejscowości Żulin i Wola Żulińska.

Uroczystego otwarcia przebudowanej drogi dokonano z udziałem radnych gminy Łopiennik Górny, mieszkańców sołectwa Żulin i Wola Żulińska, a także przy obecności Wójta Jana Kuchty, Starosty Krasnostawskiego Janusza Szpaka, Wicestarosty Henryka Czernieja, dyr. ZDP Piotra Banacha.

Roboty wykonano na całym odcinku drogi, od km 0+000 do km 2+279 (z wyłączeniem odcinka od km 0+271,60 do km 0+431,80 – most na rzece Rejka, który wraz z przyległymi dojazdami jest w bardzo dobrym stanie technicznym). Zakres robót obejmował:

a)      wycinkę zakrzaczeń i karczowanie pni,

b)      wykonanie drogi dwukierunkowej z mijankami,

c)      wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+617 – 4,00 m, na pozostałym odcinku – 3,50 m, (na mijankach – 5,00 m),

d)     wykonanie i umocnienie poboczy o szerokości poboczy 0,75 m.

Inwestycję udało się zrealizować dzięki porozumieniu samorządu powiatu i gminy Łopiennik Górny, bez którego zadanie nie znalazłoby się na liście rankingowej i tym samym gmina nie otrzymałaby dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. W ramach porozumienia z Powiatem Krasnostawskim, wykonano przebudowę drogi powiatowejnr 3122L Łopiennik Dolny – Żulin – Rejowiec od km 9+435 do km 10+135. Z

akres przebudowy drogi powiatowej nr 3122L obejmował wzmocnienie podbudowy poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy oraz przebudowę skrzyżowania z drogą gminną. Roboty, których koszt wyniósł 307 431,12 zł, wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Zamościa. Zadanie sfinansowały wspólnie samorządy gminny i powiatowy.

Roboty budowlane na drodze gminnej wykonała firma: WOD-BUD z Kraśnika.

Koszt wykonania robót wyniósł: 677 123,02 zł

Udział własny Gminy Łopiennik Górny: 246 270,02 zł

Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020: 430 853,00 zł.

Źródło: http://www.lopiennikgorny.pl/