Łopiennik Górny: Zjazd strażaków OSP

Źródło zdjęcia: http://www.lopiennikgorny.pl/

Źródło zdjęcia: http://www.lopiennikgorny.pl/

W dniu 22 kwietnia odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łopienniku Górnym. Zgodnie ze statutem Związku taki zjazd odbywa się, co 5 lat. Wśród zaproszonych gości byli Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie – Zbigniew Ostrowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straż Pożarnej w Krasnymstawie – bryg. Dariusz Pylak, Dyrektor Banku w Łopienniku Nadrzecznym – Wiesława Olech, Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie – Artur Sysa oraz ustępujący Zarząd Gminny Związku. Czynny udział w zjeździe brali delegaci wytypowani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych z poszczególnych jednostek OSP. Otwarcia zjazdu dokonał Wójt Gminy – Jan Kuchta a przewodniczącym zjazdu był sekretarz Zarządu – Artur Sawa.

Na zjeździe uczczono minutą ciszy druhów, którzy zmarli w podczas mijających 5 lat. Podziękowania w imieniu ustępującego zarządu złożył Wójt Gminy – Jan Kuchta, podziękował również za całą działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz całej społeczności wszystkim druhom. Odczytano sprawozdania z pięcioletniej działalności oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zjazd na swych obradach wybrał skład nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej a Zarząd na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

Lp. Funkcja Imię i nazwisko
1. Prezes Jerzy Szadura
2. Wiceprezes Leszek Fornal
3. Wiceprezes Władysław Niedźwiedzki
4. Komendant gminny Dariusz Nawrocki
5. Sekretarz Artur Sawa
6. Skarbnik Jan Pacan
7. Członek Edward Bubicz
8. Członek Mariusz Łusiak
9. Członek Sławomir Fornal
10. Członek Jarosław Fornal
11. Członek Mariusz Marucha
12. Członek Marcin Zając

 Komisja Rewizyjna:

L.p.

Funkcja

Imię i nazwisko

1 Przewodniczący Witold Boruczenko
2 Wiceprzewodniczący Łukasz Pawlas
3 Sekretarz Zbigniew Sadowski

 Dokonano również wyboru delegatów na Zjazd Powiatowy:

L.p.

Funkcja

Imię i nazwisko

1. Prezes Jerzy Szadura
2. Wiceprezes Leszek Fornal
3. Komendant gminny Dariusz Nawrocki
4. Sekretarz Artur Sawa
5. Członek Sławomir Fornal

oraz przedstawicieli do Zarządu Powiatowego:

L.p.

Funkcja

Imię i nazwisko

1. Prezes Jerzy Szadura
2. Komendant gminny Dariusz Nawrocki

Podjęto również uchwałę w sprawie uchwalenia programu działania Oddziału Gminnego Związku OSP RP na lata 2016-2020. Na koniec poszczególni zaproszeni goście podziękowali za pięcioletnią współpracę oraz gratulowali nowo wybranemu Zarządowi.  Na zakończenie obrad Przewodniczący podziękował wszystkim oraz przekazał głos nowo wybranemu Prezesowi Zarządu, który wygłosił przemówienie oraz zakończył Zjazd Oddziału Gminnego.

Źródło: http://www.lopiennikgorny.pl/