Mieszkańcy gminy Jabłonna sami zdecydują na co wydać prawie 300 tys. zł

Fundusz sołecki

W sierpniu i wrześniu we wszystkich sołectwach gminy Jabłonna odbędą się zebrania wiejskie dotyczące podziału funduszu sołeckiego na 2016 rok. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Do końca września wszystkie sołectwa są zobowiązane podjąć uchwały o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2016 rok.  Łączna kwota funduszu sołeckiego w naszej gminie wynosi: 289 365,26 zł. Kwota funduszu w poszczególnych sołectwach wyliczana jest na podstawie liczby mieszkańców zameldowanych stale i tymczasowo na terenie danego sołectwa.

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Przykładowymi działaniami dotyczącymi realizacji Funduszu Sołeckiego mogą być:

1) prowadzenie inicjatyw służących poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska, a w szczególności:
a) prowadzenie sołeckich konkursów, których celem jest podniesienie poziomu estetycznego sołectwa, promowanie ekologii wśród mieszkańców sołectwa,
b) pielęgnację zieleni komunalnej oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie, np. montaż koszy na śmieci, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, pojemników na zużyte baterie, zakup kosiarek, podkaszarek, oprysków  itp.,
c) wykonanie nasadzeń zieleni trwałej na terenach należących do gminy (drzew i krzewów, zakładanie trawników, oczek wodnych, skalników), tablice informacyjne.
d) budowanie altan, grilli – miejsc spotkań i integracji dla mieszkańców..
2) finansowanie działalności merytorycznej wiejskich świetlic środowiskowych  i wiejskich, jeżeli w danym sołectwie zostały powołane, finansowanie działań integracyjnych, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci  i młodzieży.
3) wsparcie kultury i sportów masowych, w tym na:
a) zakupy nagród rzeczowych i sprzętu, wspieranie inicjatywy kulturalnych, sportowych na rzecz lokalnego środowiska, prowadzonych przez placówki oświatowe, świetlice działające terenie sołectwa, uczniowskie kluby sportowe,
b) organizowanie przez radę sołecką uroczystości i imprez masowych (kulturalno-sportowych np. obejmujących rywalizację między dziećmi a dorosłymi, dożynki, różnego rodzaju święta) skierowanych do mieszkańców sołectwa
c) zakupy towarów (także stanowiących środki trwałe) – poprawiających infrastrukturę sportową, rekreacyjną lub kulturalną sołectwa, a w  szczególności montaż ławek, urządzenie placów zabaw dla dzieci, siłowni zewnętrznych, zakupy wyposażenia świetlic wiejskich, szkół itp.
d) wspieranie inicjatyw na rzecz mieszkańców sołectwa prowadzonych przez organizacje działające na jego terenie,
4) z funduszu sołeckiego można realizować również inne zadania, np.:
a) budowę i remont dróg gminnych, chodników, zakup tłucznia,
b) zakup sprzętu komputerowego, audio-video (dla świetlicy wiejskiej, w której prowadzone będą zajęcia z dziećmi, szkolenia dla rolników itp.),
c) budować, remontować i urządzać boiska,,
d) budować punkty oświetleniowe dróg i placów publicznych itp. (oświetlenie placu zabaw, altany),
e) prowadzić renowację obiektów o charakterze zabytkowym,
f) promować gminę i sołectwo poprzez wykorzystanie niepowtarzalnych zasobów sołectwa (opracowanie folderu, broszury informującej o zabytkach, produktach lokalnych, ciekawych miejscach, szlakach),
5) inne cele mieszczące się w kompetencjach gminy i jednostek pomocniczych określone w ustawie o samorządzie gminnym (np. realizować zadania zmierzające do zmniejszenia patologii społecznych takich jak alkoholizm).

Zainteresowani funduszami sołeckimi mogą szukać informacji na stronie: http://funduszesoleckie.pl/

SM