Nabór na stanowisko asystenta rodzniny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Fajsławicach

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, pełny etat w systemie zadaniowego czasu pracy

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada:

a)     wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
o rodzinie lub praca socjalna lub

b)  wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz.1608)
i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c)     wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

d)     prawo jazdy kategorii „B”;

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 2. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 3. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 4. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy
  z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,
 5. umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 6. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną odporność na sytuacje stresowe,
 7. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną i ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Szczegółowy zakres obowiązków asystenta rodziny określa art. 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 poz. 332).

Asystent rodziny prowadził będzie pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub
w miejscu wskazanym przez rodzinę.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. Życiorys;
 2. List motywacyjny (własnoręcznie podpisany);
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 4. Kserokopia dowodu osobistego;
 5.   Oświadczenie (własnoręcznie podpisane) o następującej treści: „Ja, niżej podpisany/a oświadczamiż:

–      nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona,

–      wypełniam obowiązek alimentacyjny (wprzypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu alimentacyjnego),

–      nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe”;

 1. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;
 2. Oświadczenie (własnoręcznie podpisane) dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” –

DODATKOWE INFORMACJE:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej (decyduje data wpływu do OPS) do dnia04.01.2016 r. do godz.11.00  w OPS lub na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach
z dopiskiem na kopercie: ”Asystent rodziny – nabór”.

Kandydaci spełniający wymagania formalne mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Fajsławice 22.12.2015r.,

p.o. Kierownika

Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach

 /-/ Magdalena Mazurek

Źródło: www.ugfajslawice.bip.e-zeto.e