Nabór wniosków o dofinanowanie do budowy dróg lokalnych

DRoga gruntowa

Wojewoda lubelski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadań w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg lokalnych w 2016 r. przewidzianych do realizacji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, a powiat ziemski – nie więcej niż dwóch zadań. Samorządy mogą starać się o dotację do 50 proc. kosztów inwestycji drogowych planowanych na 2016 rok, nie więcej niż 3 mln zł. W ramach programu mogą być wykonywane roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie drogi powiatowej lub gminnej. Zadanie powinno być realizowane i ukończone w 2016 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań drogowych będzie przeprowadzony od 1 do 30 października 2015 roku. Wnioski można przesyłać pocztą, lub składać w Biurze Podawczym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30). Decyduje data wpływu wniosku do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Źródło: LUW