Nie tylko organ władzy publicznej udostępnia informacje

Podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji publicznej nie są wyłącznie władze publiczne, ale również podmioty wykonujące zadania publiczne, nie będące organami władzy publicznej, nawet jeżeli posiadają informację, której same nie wytworzyły, ale wykorzystują je w wykonywaniu tych zadań.

Małżeństwo wystąpiło do spółki akcyjnej w G. o udostępnienie kserokopii decyzji stanowiących podstawę lokalizacji i budowy linii energetycznych na działkach położonych w miejscowości S. i stanowiących ich własność. W związku z tym, że nie otrzymali żadnej odpowiedzi, wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na bezczynność spółki w G., polegającą na nieudostępnieniu informacji publicznej na ich wniosek w terminie wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, przy jednoczesnym niewydaniu rozstrzygnięcia w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej lub umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy.

W odpowiedzi spółka podniosła, że żądanie udostępnienia dokumentów oraz decyzji administracyjnych dotyczących budowy linii nie mieści się w kategoriach informacji publicznej, bo dokumentacja związana z budową i eksploatacją linii objęta jest tajemnicą przedsiębiorstwa, a decyzjami administracyjnymi dotyczącymi budowy linii dysponują organy, które je wydawały, i to one – zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej – zobowiązane są do ich udostępnienia.

Innego zdania był sąd, który skargę uwzględnił i nakazał spółce wydać informację publiczną w ciągu 14 dni.

czytaj dalej

źródło: wspolnota.org