Nowy kodeks architektoniczno-budowlany

kodeks-architektoniczno-budowlany

Źródło zdjęcia: http://www.lublin.uw.gov.pl/

Skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidacja zbędnych procedur dla najprostszych budowli to główny cel wprowadzenia nowego kodeksu urbanistyczno–budowlanego. W siedzibie LUW w Lublinie odbyły się konsultacje publiczne z udziałem wiceministra infrastruktury i budownictwa Tomasza Żuchowskiego, wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka oraz wicewojewody Roberta Gmitruczuka. Do udziału w konferencji, podczas której zaprezentowany został projekt Kodeksu zaproszeni zostali także samorządowcy, przedstawiciele instytucji biznesowych, organizacji pozarządowych, samorządów branżowych – budowlanego i architektonicznego oraz związków zawodowych z Lubelszczyzny.

Zdaniem ministra nowy kodeks pozwoli na określenie tzw. transparentnych zasad systemu planowania i inwestowania. Przywróci i zapewni efektywne gospodarowanie przestrzenią oraz wzmocni partycypację społeczną w podejmowaniu rozstrzygnięć przestrzennych na wszystkich poziomach planowania, aby przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej należały do rzadkości.

Wojewoda Przemysław Czarnek podkreśla, że projekt Kodeksu to efekt odpowiedzialności i dalekowzroczności polskiego rządu oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Dzięki determinacji Ministerstwa przepisy regulujące proces budowlany w Polsce – dotychczas rozproszone w wielu aktach prawnych i różnie interpretowane – będą stanowiły klarowną całość, którą każdy obywatel i inwestor będzie mógł zrozumieć i właściwie stosować. Wojewoda wyraża przekonanie, że po zakończeniu konsultacji publicznych oraz stopniowemu wprowadzaniu rozwiązań zawartych w Kodeksie, w naszym kraju sprawniej będzie można budować oraz lepiej porządkować przestrzeń, a dobre zmiany w budownictwie będą wzorem dla innych.

***

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk 30 września 2016 r. skierował do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany.

Rozwiązania w nim zaproponowane będą wprowadzane stopniowo, w kilkuletnim okresie przejściowym, co umożliwi realizację inwestycji na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę. Decyzje te nie stracą automatycznie mocy po wejściu kodeksu w życie lecz będą obowiązywały kilka lat.
Okres ten zostanie określony w przepisach ustawy wprowadzającej kodeks, która zostanie zaprezentowana odrębnie i również poddana szerokim konsultacjom publicznym. Dodatkowo w przepisach ustawy wprowadzającej, wprowadzona zostanie specjalna, korzystna i prosta procedura ułatwiająca legalizację samowoli budowlanych powstałych przed wejściem w życie kodeksu.

Projekt w sposób kompleksowy reguluje proces inwestycyjny, począwszy od kreacji polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach administracyjnych kraju, poprzez uzyskanie zgody inwestycyjnej na realizację oraz do finalnej budowy inwestycji. Dodatkowo, stwarza również odpowiednie narzędzia koordynujące realizację inwestycji celu publicznego z planowaniem przestrzennym.

Kodeks stanowi spełnienie obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w exposé, w którym zapowiedziała stworzenie kompleksowej regulacji obejmującej procesy planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz budownictwa, stanowiącej jedną z podstaw realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, w tym przyjętego 27 września 2016 r. przez Radę Ministrów „Narodowego Programu Mieszkaniowego”.

Dodatkowo, regulacja stanowi realizację priorytetów zawartych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjętej przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 r., w tym przede wszystkim Celu nr 6: „Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego”. W dokumencie zwrócono uwagę na szereg problemów występujących w procesie gospodarowania przestrzenią, między innymi postępującą chaotyczną suburbanizację i jej negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne – zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i dla ogółu społeczeństwa, a także kwestię jakości planowania przestrzennego.

Do pobrania:
Projekt na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego.
Prezentacja kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Na podstawie informacji MIiB

Źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl/