Numery i granice obwodów wyborczych

Treść obwieszczenia dotyczącego wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego:

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Fajsławice

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

            Na podstawie 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Fajsławice Nr XXXII/151/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie podziału Gminy Fajsławice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 231)

podaję do publicznej wiadomości

informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.

Nr

obwodu

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

 

Sołectwo Fajsławice

Świetlica wiejska w Fajsławicach 107

(obwód wyznaczony do celów głosowania korespondencyjnego)

2

Sołectwa: Bielecha, Kosnowiec, Suchodoły

Remiza OSP w Suchodołach Nr 105

3

Sołectwo Siedliska Pierwsze

Zespół Dworsko-Parkowy w Siedliskach Pierwszych Nr 123

4

Sołectwa: Ksawerówka, Marysin, Siedliska Drugie

Zespół Szkół w Siedliskach Drugich Nr 190

5

 

Sołectwa: Boniewo, Ignasin

Publiczna Szkoła Podstawowa w Boniewie Nr 43

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

6

Sołectwa: Dziecinin-Zosin, Wola Idzikowska

Remiza OSP w Woli Idzikowskiej Nr 42

 

Wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz zgłaszać zamiar głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille’a w terminie do dnia 12 maja 2014 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 15 maja 2014 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu powołanej wyżej ustawy, może głosować korespondencyjnie. Zamiar taki należy zgłosić w Urzędzie Gminy Fajsławice do dnia 5 maja 2014 r.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 maja 2014 r. w godzinach od 7:00 do 21:00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                              /-/ Tadeusz Chruściel