O numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY FAJSŁAWICE
z dnia 25 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY FAJSŁAWICE

z dnia 25 września 2015 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

            Na podstawie 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)

podaję do wiadomości wyborców

informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Nr

obwodu

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Sołectwo Fajsławice Świetlica wiejska w Fajsławicach 107
2 Sołectwa: Bielecha, Kosnowiec, Suchodoły Remiza OSP w Suchodołach Nr 105
3 Sołectwo Siedliska Pierwsze Zespół Dworsko-Parkowy w Siedliskach Pierwszych Nr 123
4 Sołectwa: Ksawerówka, Marysin, Siedliska Drugie Zespół Szkół w Siedliskach Drugich Nr 190
 

 

5

 

 

Sołectwa: Boniewo, Ignasin

Publiczna Szkoła Podstawowa w Boniewie Nr 43

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego.

6 Sołectwa: Dziecinin-Zosin, Wola Idzikowska Remiza OSP w Woli Idzikowskiej Nr 42

Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny), na jego pisemny wniosek, wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w piątym dniu przez dniem wyborów, tj. do dnia 20 października 2015 r. (wtorek), jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo w której czasowo przebywa.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 16 października 2015 r. (piątek) złożyć do Wójta Gminy Fajsławice wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 12 października 2015 r. (poniedziałek).

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela) w godzinach w godzinach 7:00 do 21:00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Wójt Gminy

/-/ Tadeusz Chruściel