Obwieszczenie dotyczące referendum

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY FAJSŁAWICE

z dnia 23 lipca 2015 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym siedzibach obwodowych komisji właściwych do głosowania korespondencyjnego, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318) oraz uchwały Rady Gminy Fajsławice Nr XXXII/151/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie podziału Gminy Fajsławice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 3554),

podaję do wiadomości wyborców

informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Nr

obwodu

 

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Fajsławice

Świetlica wiejska w Fajsławicach 107

2

Sołectwa: Bielecha, Kosnowiec, Suchodoły

Remiza OSP w Suchodołach Nr 105

3

Sołectwo Siedliska Pierwsze

Zespół Dworsko-Parkowy w Siedliskach Pierwszych Nr 123

4

Sołectwa: Ksawerówka, Marysin, Siedliska Drugie

Zespół Szkół w Siedliskach Drugich Nr 190

5

 

Sołectwa: Boniewo, Ignasin

Publiczna Szkoła Podstawowa w Boniewie Nr 43

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Komisja wyznaczona do głosowania korespondencyjnego.

6

Sołectwa: Dziecinin-Zosin, Wola Idzikowska

Remiza OSP w Woli Idzikowskiej Nr 42

 

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna), na jej pisemny wniosek, wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w piątym dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 1 września 2015 r. (wtorek), jest dopisywana do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo w której czasowo przebywa.

Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba uprawniona do udziału w referendum, która najpóźniej w dniu referendum kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. (piątek) złożyć do Wójta Gminy Fajsławice wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 24 sierpnia 2015 r. (poniedziałek).

W przypadku zgłoszenia przez osobę uprawnioną do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 r. (niedziela) w godzinach od6:00 do 22:00.

Przed przystąpieniem do głosowania osoba uprawniona do udziału w referendum będzie obowiązany okazać obwodowej komisji do spaw referendum dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                              /-/ Tadeusz Chruściel