Obwieszczenie o obwodach i komisjach wyborczych

wybory2014

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY FAJSŁAWICE

z dnia 15 października 2014 r.

            Na podstawie 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Fajsławice Nr XXXII/151/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie podziału Gminy Fajsławice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 3554) , w związku z rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2014 r., poz. 1134)

podaję do publicznej wiadomości

informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Nr

obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Fajsławice

Świetlica wiejska w Fajsławicach 107

2

Sołectwa: Bielecha, Kosnowiec, Suchodoły

Remiza OSP w Suchodołach Nr 105

3

Sołectwo Siedliska Pierwsze

Zespół Dworsko-Parkowy w Siedliskach Pierwszych Nr 123

4

Sołectwa: Ksawerówka, Marysin, Siedliska Drugie

Zespół Szkół w Siedliskach Drugich Nr 190

5

Sołectwa: Boniewo, Ignasin

Publiczna Szkoła Podstawowa w Boniewie Nr 43

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

6

Sołectwa: Dziecinin-Zosin, Wola Idzikowska

Remiza OSP w Woli Idzikowskiej Nr 42

Wszystkie obwodowe komisje wyborcze są przeznaczone do głosowania korespondencyjnego.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy         z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), może głosować korespondencyjnie. Zamiar taki należy zgłosić w Urzędzie Gminy Fajsławice do dnia 27 października 2014 r. W zgłoszeniu wyborca może żądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania, sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu powołanej wyżej ustawy oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do 7 listopada 2014 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. w godzinach od 7:00 do 21:00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                               /-/ Tadeusz Chruściel

Źródło: http://www.ugfajslawice.bip.e-zeto.eu