Od dzisiaj nieodpłatna pomoc prawna

Od początku 2016 r. na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie.

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom przez wojewodów. Dotacja w 97% przeznaczona jest na wynagrodzenie z tytułu umów zawieranych z adwokatami, radcami prawnymi lub organizacjami pozarządowymi. 3% dotacji przeznaczone jest na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

Liczbę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla danego powiatu oblicza się dzieląc liczbę mieszkańców powiatu przez 25 000 (przy czym punktów nie może być mniej niż 2 i więcej niż 35).

W każdym powiecie oraz miastach na prawach powiatu w województwie lubelskim powstanie od 2 do 14 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc będzie udzielana przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Łącznie w województwie lubelskim powstanie 87 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Prowadzenie połowy punktów powiat powinien powierzyć organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej są osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatanci i ofiary represji, weterani, osoby które nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat a także osoby dotknięte skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu;
  • poinformowanie o stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
  • pomoc w sporządzeniu pisma z wyłączeniem pisma procesowego.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Informacje dotyczące usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu ich pracy udostępniane są mieszkańcom w Biuletynie Informacji Publicznej poszczególnych powiatów.

Informacje dotyczące funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej można również uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl