Od jutra! – Dodatkowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

nóżka

Już od jutra świeżo upieczeni rodzice z naszej gminy, będą mogli starać się o przyznanie dodatkowej, jednorazowej zapomogi w wysokości 1000 zł. Będzie to dodatkowe świadczenie wypłacane ze środków gminy, niezależnie od dotychczasowego becikowego. Na razie nie obejmie rodziców, których dzieci urodziły się przed 14 kwietnia 2015 r.

1000 zł będzie przysługiwało jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, zamieszkałemu na terenie gminy Fajsławice, niezależnie od dochodu. Wypłata tej kwoty finansowana będzie ze środków własnych gminy.

Wniosek o wypłatę świadczenia na specjalnym druku, należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Do wniosku należy dołączyć:

a) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zapomogę,

b) akt urodzenia dziecka,

c) zaświadczenie organu właściwego ze względu na miejsce zameldowania osób uprawnionych – stwierdzające, że na wskazane we wniosku dziecko lub na inne dzieci nie została przyznana gminna zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenia rodzinne;

d) zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży, wystawione przez lekarza lub położną.

Niestety, na skutek drobnego niedopatrzenia, świadczeniem nie będą objęci rodzice dzieci, które urodziły się przed 14 kwietnia 2015, tak jak to wcześniej zapowiadano. Władze obiecują, że jak najszybciej naprawią swój błąd , tak aby zapomoga objęła wszystkie maluchy urodzone w 2015 r.

SM