Otwarcie mostu na rzece Łopa w Łopienniku

Most Łopa

Chętnych do przecięcia wstęgi było wielu

W dniu 20 października 2015 r. w Łopienniku odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanego mostu na rzece Łopa oraz drogi gminnej nr 110027L w Łopienniku Dolnym Kolonii/Łopienniku Nadrzecznym. Inwestycję zrealizowano w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Uroczyste otwarcie mostu swoją obecnością uświetnili: Senator Pan Józef Zając, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Grabczuk, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pani Aneta Ciesielczuk, Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie Pani Elżbieta Prus, Starosta Powiatu Krasnostawskiego Pan Janusz Szpak, Wicestarosta Powiatu Krasnostawskiego Pan Henryk Czerniej, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie Pan Piotr Banach, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pani Anna Wojtaszek, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Pan Mariusz Frąc, Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Pani Beata Fałda, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie mł. insp. Ireneusz Wojewoda, Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Zbigniew Sochaczewski, w imieniu Komendanta PPSSP w Krasnymstawie bryg. Adam Niemczyk, w imieniu Wykonawcy robót SKANSKA S.A. kierownik budowy Pan Robert Wójcik, w imieniu projektanta i inspektora nadzoru DROGMOST Lubelski Sp. z o.o. Pan Krzysztof Gnyp oraz radni i sołtysi na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Andrzejem Szadurą.

Uroczystego otwarcia obiektu i symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wszyscy zgromadzeni. Następnie ks. proboszcz Adam Brzyski dokonał poświęcenia obiektu. Zgromadzeni goście zwracali szczególną uwagę na ogromne znaczenie zrealizowanej inwestycji dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dla rozwoju obszarów wiejskich. Podkreślano także wzorową współpracę wielu instytucji wszystkich szczebli samorządu województwa lubelskiego przy realizacji inwestycji oraz skuteczność władz gminy Łopiennik Górny w ubieganiu się o dofinansowanie planowanych zadań.

Przebudowana droga posiadała nawierzchnię utwardzoną tłuczniem o szerokości ok. 4 m. Stary most na rzece Łopa był w złym stanie technicznym, konstrukcja pomostu drewnianego została całkowicie zdegradowana, a brak umocnień skarp i koryta cieku powodował lokalne podmycia. Droga i most przed przebudową nie pozwalały na poruszanie się ciężkim sprzętem rolniczym.

Zakres przebudowy obejmował:

– rozebranie istniejącego mostu,

– wykonanie nowego obiektu mostowego wraz z wyposażeniem,

– wyprofilowanie i umocnienie koryta rzeki Łopa,

– wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni o warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego,

– wykonanie umocnionych poboczy,

– odtworzenie rowów przydrożnych,

– budowa zjazdów na przyległe działki,

– urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu,

– przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 3122L, co znacznie poprawiło widoczność przy włączaniu się do ruchu.

Przebudowana droga ma duże znaczenie dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, o czym świadczy współudział partnerów prywatnych w realizacji inwestycji: Hurt Detal „Mega-Mix” Witold Boruczenko, Zakład Pogrzebowy „Memoriał” Grażyna Mazur,  Kowalstwo i Mechanika maszyn rolniczych Kazimierz Fornalski, Ciołek Joanna, NZOZ Łopiennik Nadrzeczny Jolanta Sawa.

W realizacji i współfinansowaniu inwestycji duży udział miały także sąsiednie samorządy: Gmina Fajsławice (100 tyś zł) oraz Powiat Krasnostawski (300 tyś zł).

Roboty budowlane wykonała firma: SKANSKA S.A.

Koszt wykonania robót wyniósł: 1 774 443,61

Udział własny Gminy Łopiennik Górny: 484 268,08

Wkład partnerów publicznych i prywatnych: 401 600,00 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 885 868,00

Źródło: http://www.lopiennikgorny.pl/