Pierwszy dzień nowego wojewody

Wojewoda Przemysław Czarnek

Nowy wojewoda lubelski Przemysław Czarnek urodził się 11 czerwca 1977 r w Kole.

Od spotkania z kadrą kierowniczą Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dziennikarzami lokalnych mediów rozpoczął swój pierwszy dzień urzędowania nowo powołany wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Nominację z rąk prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło wojewoda lubelski otrzymał 8 grudnia  2015 r.

Wojewoda jest przedstawicielem rządu w województwie, organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz reprezentantem Skarbu Państwa.  Jest odpowiedzialny także za wdrażanie w regionie programów rządowych. Realizuje swoje zadania przy pomocy wicewojewody oraz kierowników jednostek administracji zespolonej, dyrektora generalnego urzędu oraz dyrektorów poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego. Odpowiada również za współdziałanie wszystkich podległych mu służb m.in. w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym czy zwalczaniu ich skutków.

Przemysław Czarnek urodził się 11 czerwca 1977 r w Kole. Od 15 roku życia jest Lublinianinem.

W 1996 r. ukończył II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.

W latach 1996-2001 odbył studia magisterskie z prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, zakończone egzaminem magisterskim na podstawie pracy nt. „Konstytucyjne podstawy powszechnego uwłaszczenia w Polsce”.

W 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy nt. „Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III RP”. Od 2007 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, nadany przez Radę Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, otrzymał 23  czerwca 2015 r.

Jest autorem blisko 60 artykułów i haseł encyklopedycznych oraz leksykograficznych.

Współpracował z kancelariami adwokackimi i radców prawnych. Dodatkowo zatrudniany był na stanowiskach kierowniczych w administracji oraz w organizacjach pozarządowych.

Źródło: http://www.lublin.uw.gov.pl/