Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie poszukuje pracownika

PUP Krasnystaw

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza nabór NR 1/2015 na wolne stanowisko urzędnicze „Specjalista do spraw kontroli w Dziale Rynku Pracy „

DYREKTOR

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
22-300 KRASNYSTAW UL. MOSTOWA 4

OGŁASZA NABÓR NR 1/2015
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Specjalista do spraw kontroli w Dziale Rynku Pracy
nazwa stanowiska pracy

Wymiar etatu – 1/2 etatu / 20 godzin tygodniowo

 1. Wymagania niezbędne, które kandydat musi spełniać:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. wykształcenie wyższe magisterskie : ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze

  3. ukończone studia podyplomowe z zakresie audytu i kontroli

  4. minimum udokumentowany 5 letni staż pracy w administracji publicznej,

  5. udokumentowane doświadczenie w zakresie kontroli (kserokopie świadectw pracy
   lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie w kontroli)

  6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  7. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

  8. nieposzlakowana opinia,

  9. znajomość przepisów prawa wynikających z ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, kodeksu postępowania administracyjnego oraz zatrudnianiu osób, ustawy
   o pomocy publicznej i aktów wykonawczych do tych ustaw,

  10. znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej,

  11. znajomość zagadnień rynku pracy,

  12. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość obsługi powszechnie używanych aplikacji biurowych

  2. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów

  3. komunikatywność, umiejętność prowadzenia negocjacji

 1. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. kontrole zewnętrzne osób, którym udzielono dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej,

  2. kontrola pracodawców w celu stwierdzenia utworzenia miejsca pracy w ramach refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

 1. Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny,

– życiorys (CV),

– kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

– kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,

– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
np. kursy i szkolenia, opinie i referencje,

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie ul. Mostowa 4 w sekretariacie urzędu,
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem:
Dotyczy naboru Nr 1/2015 na stanowisko: specjalista do spraw kontroli w Dziale Rynku Pracy” – w terminie do dnia 10 lutego 2015 r. do godz. 16.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie pod adresem http.//bip.pupkrasnystaw.pl .

 1. Inne informacje

  1. telefon kontaktowy ( 82) 576 6267, 576 6917 ,576 6062 wew.262

  2. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną poproszeni
   na rozmowę kwalifikacyjną

  3. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.

  4. Informacje o kandydatach spełniających wymagania formalne zostaną umieszczone
   w Biuletynie informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie

http.//bip.pupkrasnystaw.pl

  1. Oferty niezakwalifikowane do dalszego postępowania konkursowego można odebrać osobiście w terminie do 31 marca 2015 r ( pok.111), po którym zostaną komisyjnie zniszczone.

  2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: W miesiącu grudniu 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
   w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej przekroczył 6 %

  3. Warunki pracy: praca o charakterze administracyjno- biurowym w niepełnym wymiarze czasu pracy , w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, wyjazdy kontrolne i szkoleniowe.

Krasnystaw, dnia 28.01.2015 r.

Źródło: PUP Krasnystaw