Program rządowy „500+”

asystent rodzinyW dniu 17 lutego 2016 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która będzie obowiązywała od dnia 1 kwietnia 2016 r. Realizatorem powyższej ustawy będą Ośrodki Pomocy Spolecznej.

Zgodnie z zapisem ustawy celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł.
Wysokość świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, jest rok kalendarzowy 2014.
Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego. Wnioski będzie można składać po tym jak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określi w drodze rozporządzenia wzór wniosku o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego.
Opracowanie: Gmina Jabłonna