Program „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2014/2015

Szkoła Podstawowa Boisko

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach

Program „Wyprawka szkolna” na rok 2014 częściowo zmienia zasady dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych na rok szkolny 2014/2015. Poszerzono grupę uczniów z orzeczeniem, którzy będą mogli ubiegać się o dodatkowe środki o uczniów: słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją oraz z autyzmem, w tym zespołem Aspergera. Ustalono jednolite kryterium dochodowe na poziomie 539 złotych na osobę w rodzinie. Rodzice pierwszoklasistów szkoły podstawowej nie będą mogli liczyć na pomoc – ich dzieci otrzymają we wrześniu komplet rządowych podręczników lub ich zakup zostanie pokryty z dotacji, którą otrzyma samorząd.

Maksymalny dochód to 539 zł na osobę

Od 2014 r. ustalono jednolite kryterium dochodowe – na postawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – dla wszystkich uczniów, którzy ubiegają się o dofinansowanie z tego tytułu.

W 2014 r. dochód, który będzie uprawniał do pomocy, to 539 zł na osobę w rodzinie.

Dofinansowanie przysługuje dla uczniów, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach:

• II i III lub VI szkoły podstawowej,

oraz

• II i III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

• III szkoły ponadgimnazjalnej, tj.:

o zasadniczej szkoły zawodowej,

o liceum ogólnokształcącego

o technikum,

• klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

• klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

• klasie III liceum plastycznego,

• klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Dofinansowaniem do podręczników do kształcenia ogólnego (również specjalnego) objęto uczniów:

• słabowidzących,

• niesłyszących,

• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

do których od 2014 r. dołączą także uczniowie:

• słabosłyszący,

• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Uczniowie ci muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

W dalszym ciągu przysługuje też uczniom klas II-III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin które nie spełniają kryterium dochodowego (dochód przekracza 539,00 zł/osobę) w przypadkach szczególnych – określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

• ubóstwa,

• sieroctwa,

• bezdomności,

• bezrobocia,

• niepełnosprawności,

• długotrwałej lub ciężkiej choroby,

• przemocy w rodzinie,

• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

• alkoholizmu lub narkomanii,

• zdarzenia losowego,

• bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – zwłaszcza rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

• braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze,

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

• sytuacji kryzysowej,

W takim przypadku do wniosku zamiast zaświadczenia o dochodach – należy dołączyć swoje uzasadnienie (liczba uczniów, którym zostanie udzielona w ten sposób pomoc, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-III i VI szkoły podstawowej, o zakwalifikowaniu wniosku decydować będzie dyrektor szkoły w ramach przydzielonego limitu).

Dofinansowanie zostanie przekazane na zakup:

• podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego dla wszystkich uczniów,

• podręczników do kształcenia ogólnego w tym do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego dla uczniów z niepełnosprawnościami wymienionymi w §2, ust.2 rozporządzenia*,

• podręczników do kształcenia ogólnego i materiałów edukacyjnych (materiałów zastępujących lub uzupełniających podręcznik, umożliwiających realizacje programu nauczania, mających postać papierową lub elektroniczną- książek pomocniczych, kart pracy, ćwiczeń rewalidacyjnych, opracowań wykorzystywanych przez nauczycieli w procesie kształcenia, innych) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeśli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, o których mowa w §2, ust.3 rozporządzenia*.

Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych należy udokumentować fakturą lub rachunkiem, który należy dostarczyć najpóźniej w dniu wypłaty dofinansowania.

Nie dla pierwszoklasistów

Od 2014 r. dofinansowanie w zakresie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego nie będzie obejmowało już pierwszoklasistów, jedynie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (jeśli jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym), którzy rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej, będą mogli otrzymać pomoc w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, jeśli nie będą korzystać z rządowego podręcznika.

Wartość pomocy wynosi :

• 225 zł, dla korzystającego z podręczników do kształcenia ogólnego ucznia klasy II – III szkoły podstawowej, również dla uczniów tych klas z niepełnosprawnością wymienioną w rozporządzeniu*, posiadających „orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”;

• 225 zł, dla nie korzystającego z podręczników do kształcenia specjalnego ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas II-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum posiadającego „orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”;

• 325 zł, dla korzystającego z podręczników do kształcenia ogólnego ucznia klasy VI szkoły podstawowej, również posiadającego „orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” ucznia klasy IV-VI z niepełnosprawnością wymienioną w rozporządzeniu*;

• 350 zł, dla ucznia gimnazjum z niepełnosprawnością wymienioną w rozporządzeniu* posiadającego „orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”;

• 607 zł lub 770 zł, w przypadkach wymienionych w rozporządzeniu*, gdy uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego;

• 175 zł dla ucznia klasy I szkoły podstawowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jeżeli nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji : polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez MEN.

Dokładnie wartość i beneficjentów dofinansowania określa § 3 rozporządzenia*

Wniosek kierowany do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, można składać w okresie wakacji za pośrednictwem Referatu ds. Oświaty w Urzędzie Gminy Fajsławice. Tam też można pobrać druk wniosku i uzasadnienia oraz uzyskać szczegółowe informacje.

Termin składania wniosków wyznaczony przez Wójta Gminy Fajsławice upływa dnia 4 września 2014 r.

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024)

Źródło: http://www.fajslawice.eu