Protokoły i kontrole już jawne

BIP

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Fajsławice można znaleźć coraz więcej istotnych dokumentów. Pojawiają się tam materiały dotyczące bieżącej działalności organów gminy, ale dużą część z nich stanowią także dokumenty zaległe. Dzisiaj po południu pojawiało się tam 9 protokołów kontroli z lat 2008-2014. W naszej ocenie najistotniejszymi dokumentami, jakie się tam pojawiły w ostatnim czasie, były protokoły z prac komisji Rady Gminy Fajsławice.

W kilku artykułach zwracaliśmy już uwagę, że na sesjach Rady Gminy nie ma właściwie żadnej debaty nad sprawami gminnymi. Uchwały przyjmowane są prawie zawsze jednomyślnie. Poszczególne sprawy najczęściej referowane są jedynie przez wójta. Radni tłumaczą to ciężką pracą na komisjach. Z tego powodu, protokoły z prac komisji przedstawiają większą wartość informacyjną, niż zapisy z sesji rady gminy. Pokazują one sprawowanie władzy od kuchni.

Należy w tym miejscu pochwalić władze gminy, że zdecydowały się na publikację akurat tych dokumentów. Mają one obowiązek je sporządzać, mają także obowiązek udostępniać je mieszkańcom. Prawo nie nakazuje jednak wprost zamieszczania tych dokumentów na stronie internetowej BIP gminy. Szkoda jedynie, że władze ograniczyły się do publikacji materiałów z bieżącego roku.

Wszystkie protokoły z posiedzeń możecie znaleźć TUTAJ.

Ze względu na wagę tych posiedzeń, będziemy chcieli, aby władze gminy z kilkudniowym wyprzedzeniem informowały mieszkańców o terminach tych narad. Podstawą prawną naszego żądania będzie ustawa o samorządzie gminnym, która w art. 11b ust. 2 stwierdza:

„Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.”