Przetarg na sprzedaż szkoły w Suchodołach

1882_3

WÓJT GMINY FAJSŁAWICE

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Suchodoły

Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona w ewidencji gruntów n-rem 1882, o powierzchni 1,24ha, zabudowana budynkiem murowanym po byłej Szkole Podstawowej w Suchodołach, położona na terenie wsi Suchodoły, gm. Fajsławice.

Działka położona jest na obrzeżu wsi, obok znajduje się park po dawnym dworze. Nieruchomość położona jest przy drodze powiatowej, na terenie płaskim, zagospodarowana, częściowo ogrodzona i zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o ogólnej powierzchni użytkowej 800,36m2. Budynek wybudowany w 1964 r., ściany zewnętrzne, konstrukcyjne i działowe wykonane z cegły ceramicznej o gr. 45, 25 i 12 cm.

W budynku znajdują się następujące instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania. Ścieki odprowadzane są do szamba usytuowanego na działce.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy – zabudowa usługowa (zakład opiekuńczo-leczniczy z częścią zabiegową i rehabilitacyjną, przychodnią, apteką, domem spokojnej starości, a także funkcją hotelową i gastronomiczną oraz innymi funkcjami, niekolidującymi z przeznaczeniem podstawowym).

Działka znajduje się w granicach dawnego zespołu dworsko-parkowego, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego pod nr A/753.

Działka ma urządzoną księgę wieczystą nr ZA1K/00063617/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.

Cena wywoławcza: 452 347,00 zł.

Warunki przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 25.000 zł do dnia 2 lipca 2015 r.na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie Oddział w Fajsławicach Nr 15 8200 1034 2004 3400 0299 0001 oraz złożenie pisemnej oferty do dnia 2 lipca 2015 r. do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice, 21-060 Fajsławice 107.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Uchylenie się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium.

Otwarcie ofert nastąpi 7 lipca 2015 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Rady Gminy Fajsławice.

Pisemna oferta powinna być złożona w dwóch zamkniętych kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej.

Koperta wewnętrzna powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem nieruchomości i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
 5. opis sposobu zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży,
 6. oferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty.

Koperta zewnętrzna, opatrzonej opisem „Oferta na nabycie nieruchomości w Suchodołach”, powinna zawierać:

 1. kopię dowodu wniesienia wadium.

Lista podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Fajsławice 7 lipca 2015 r.

Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

W części jawnej przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg oraz:

 1. podaje liczbę otrzymanych ofert, sprawdza ich kompletność oraz tożsamość osób, które ją złożyły,
 2. przyjmuje wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
 3. weryfikuje oferty i ogłasza, które z nich zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,
 4. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
 5. zawiadamia oferentów o terminie zamknięcia przetargu.

Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

 1. nie odpowiadają warunkom przetargu,
 2. zostały złożone po terminie,
 3. nie zawierają kopii wniesienia wadium w wymaganej formie i wysokości,
 4. są niekompletne, nieczytelne lub ich treść budzi wątpliwości.

W części niejawnej Komisja Przetargowa:

 1. dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,
 2. sporządza protokół z przetargu w trzech egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora przetargu, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

W przypadku niewybrania żadnej z ofert, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

W przypadku złożenia dwóch równorzędnych ofert Komisja Przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny, ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Przewodniczący Komisji Przetargowej zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku, w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia zamknięcia przetargu.

W związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków bonifikata od ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu wynosi 0,1%.

Cena nabycia nieruchomości powinna być wpłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy organizatora przetargu w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie Oddział w Fajsławicach Nr 15 8200 1034 2004 3400 0299 0001.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi wygrywający przetarg.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Fajsławice.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy Fajsławice, tel. 81 58-53-055, 58-53-002.

 

Fajsławice, 4 maja 2015 r.

 

Wójt Gminy

/-/ Tadeusz Chruściel

Źródło: http://www.ugfajslawice.bip.e-zeto.eu/