Raport z ewaluacji zewnętrznej w Szkole Podstawowej w Fajsławiach

Szkoła Podstawowa Boisko

W dniach 13-15 i 20 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych  w Fajsławicach została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna problemowa.  W dniu 3 czerwca 2015 r. otrzymaliśmy raport, który sporządziły st. wizytator Lucyna Szczyrba i st. wizytator Ewa Bejster reprezentujące Lubelskiego Kuratora Oświaty. 

Wyniki ewaluacji przedstawiają się następująco:

Wymaganie:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Poziom spełnienia wymagania: C (średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę).

W szkole prowadzi się diagnozy osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, a ich wyniki są wykorzystywane do planowania pracy ukierunkowanej na rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów. Procesy edukacyjne są spójne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej. Nauczyciele wykorzystują w bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów. Na ich podstawie podejmują działania, które przyczyniają się do wzrostu bieżących wyników nauczania, odnoszenia przez uczniów sukcesów w konkursach i zawodach sportowych. Jednak się zawsze przekładają się na poprawę wyników ze sprawdzianu zewnętrznego (w 2014 roku umiejętność „rozumowanie” została przez uczniów opanowana poniżej poziomu koniecznego). W szkole podejmuje się działania służące rozwijaniu u uczniów umiejętności przydatnych w dalszym etapie kształcenia.

Wymaganie:

Szkoła lub placówka wspomaga  rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Poziom spełnienia wymagania: B (wysoki stopień wypełnienia wymagania przez szkołę).

W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego ucznia i udziela się im odpowiedniego wsparcia. Podejmowane przez nauczycieli działania w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych uwzględniają indywidualizację procesu edukacyjnego. Placówka współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i wieloma innymi podmiotami w zakresie realizacji działań antydyskryminacyjnych i wspomagających uczniów. Zdaniem uczniów i rodziców, nauczyciele pomagają dzieciom pokonywać trudności i rozwijać zainteresowania oraz motywują ich do nauki.

Wymaganie:

Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. Poziom spełnienia wymagania: B (wysoki stopień wypełnienia wymagania przez szkołę).

W szkole przy planowaniu procesu edukacyjnego uwzględnia się wyniki sprawdzianu zewnętrznego, wewnętrznych badań osiągnięć uczniów, ewaluacji wewnętrznej oraz informacje o losach absolwentów. Na ich podstawie formułuje się wnioski i podejmuje użyteczne działania, które są monitorowane i analizowane oraz w razie potrzeby modyfikowane.

Źródło: http://www.sp-fajslawice.pl/