REGULAMIN KORZYSTANIA Z „FAJSŁAWICE 24”

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO FAJSŁAWICE 24 („Regulamin”)

I. Postanowienia wstępne

1. Wydawcą serwisu internetowego Fajsławice 24 (zwanego dalej Serwisem), jest wydawnictwo o tej samej nazwie, zwane w dalszej części regulaminu „Wydawnictwem”. Serwis umieszczony jest w domenie fajslawice24.pl, pod adresem URL: https://fajslawice24.pl/wordpress/fajslawice24.pl/

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
a) połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);
c) oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.
Rekomendowana rozdzielczość ekranu wynosi 1024×768.

3. Usługi udostępniane w Serwisie mogą mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Nadto korzystanie z konkretnych usług udostępnionych w Serwisie może wymagać rejestracji użytkownika.

4. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).

II. Serwis (zawartość)

1. Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Serwisie oraz możliwość ich komentowania, po podaniu odpowiednich danych.

2. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Wydawnictwa, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do wydawcy serwisu lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane w Serwisie.

3. Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

4. Korzystanie przez użytkowników z Serwisu oraz z materiałów w nim rozpowszechnianych, możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

5. Wszystkie komentarze użytkowników są moderowane tzn. zostaną opublikowane dla wszystkich użytkowników serwisu po akceptacji przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do zarządzania Serwisem.

6. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy:
a) naruszających dobra osobiste osób trzecich,
b) zawierających wyrażenia wulgarne lub obraźliwe,
c) zawierających informacje nieprawdziwe lub takie informacje których, właściciel Serwisu nie może zweryfikować co do ich prawdziwości, przy wykorzystaniu źródeł informacji ogólnie dostępnych,
d) niedotyczących komentowanej publikacji,
e) użytkowników, którzy nie podali swojego prawdziwego adresu poczty elektronicznej lub pozostałych wymaganych informacji,
f) które właściciel Serwisu uzna za niestosowne.

6a. Pełną odpowiedzialność za treść komentarzy ponoszą ich autorzy.

6b. Jeżeli w opinii osoby, której komentarz dotyczy, narusza on jej dobra osobiste, może ona żądać jego usunięcia. W tym celu powinna ona skierować odpowiedni wniosek na adres e-mail: redakcja@fajslawice24.pl Ostateczną decyzję, co do usunięcia lub pozostawienia komentarza podejmuje Redaktor naczelny.

7. Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Wydawnictwa lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w Serwisie aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijnej. Bezprawne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

8. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych w Serwisie można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: redakcja@fajslawice24.pl

9. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Serwisie, pod warunkiem że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich.

10. Użytkownicy mogą też kopiować fragmenty publikacji opublikowanych w Serwisie i zamieszczać je na innych stronach, jednak długość tego fragmentu publikacji nie może być większa niż 1/3 jego całości. Działanie takie wymaga podania nazwy Serwisu jako źródła informacji i linka prowadzącego do materiałów zamieszczonych w Serwisie.

III. Postanowienia końcowe.

1. Wydawnictwo dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od wydawcy.

2. Wydawnictwo zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.

3. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres e-mail: redakcja@fajslawice24.pl i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych); przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawnictwo w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).

4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: redakcja@fajslawice24.pl.

5. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu tj. od dnia 21.02.2014 r.

6. Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Serwisu.