Rejestr korzyści – narzędzie monitoringu przychodów osób pełniących funkcje publiczne

Składanie Rejestru korzyści jest to obowiązek, jaki wynika z art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o ograniczeniu prowadzenia  działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Prowadzenie tego rejestru służy monitoringowi przychodów i korzyści jakie uzyskują osoby publiczne i ich małżonkowie w okresie pełnienia funkcji publicznych. Obejmuje on następujące rodzaje korzyści: pobierane wynagrodzenia, prezenty, sponsorowane wyjazdy zagraniczne, przyjęte darowizny. Rejestr korzyści musi również zawierać informacje oudziale danego urzędnika lub jego małżonka w organach fundacji, spółek prawa handlowego czy spółdzielni.

Z rejestru korzyści możemy się na przykład dowiedzieć jakie prezenty otrzymał prezydent, premier czy prezydent Warszawy, ale też jakie uzyskał korzyści burmistrz jakiejś miejscowości czy wójt jakiejś gminy. Możemy się o tym dowiedzieć, o ile dany urzędnik wywiązuje się z obowiązku zgłaszania takiego rejestru do Państwowej Komisji Wyborczej. Nie ma z tym raczej problemu jeżeli chodzi o najwyższych urzędników państwowych. Tutaj działają media ogólnopolskie, które tego typu sprawy lepiej lub gorzej monitorują.

Rejestr korzyści premiera Donalda Tuska można zobaczyć na stronach Państwowej Komisji Wyborczej (KLIKNIJ TUTAJ)

Niestety w Polsce jest tak, że to, co musi robić prezydent lub premier w praktyce nie dotyczy burmistrza czy wójta! Na przykład nie słyszałem o tym, aby premier czy prezydent wyzywali na konferencjach prasowych dziennikarzy – nawet tych najbardziej przez nich nie lubianych. A to się przecież nagminnie zdarza na poziomie lokalnego samorządu. Podobnie jest Rejestrem korzyści.  Im niżej schodzimy w hierarchii władzy, tym prowadzenie rejestru korzyści wygląda w poszczególnych gminach i miasteczkach coraz gorzej.

Często w ośrodkach władzy samorządowej, gdzie burmistrzowie i wójtowie, wicewójtowie, sekretarze czy skarbnicy realizację tego ustawowego obowiązku zupełnie zaniedbują!

Zawartość rejestru korzyści dotyczącego gminy Garbów możemy zobaczyć tutaj KLIKNIJ Wygląda on na nieuzupełniany od lat. Istnieją jedynie pojedyncze wpisy. To kolejny przykład nieprzestrzegania przepisów mających na celu zapewnienie pełnej jawności i przejrzystości życia publicznego. A przecież każdy, kto decyduje się pełnić funkcje publiczne musi się wewnętrznie zgodzić na poddanie odpowiednim procedurom jawnościowym. Widać, że jest z tym duży problem.

Za zaniedbanie składania rejestru korzyści przez danego urzędnika nie ma w ustawie żadnych sankcji. Zawsze jednak pozostaje sankcja moralna i medialna, która zaczyna działać w momencie upublicznienia danej informacji.

Wszystkich urzędników, którzy nie prowadzą Rejestru Korzyści zgodnie z wymogami prawa prosimy o jak najszybsze jego uzupełnienie.

Formularz można pobrać na stronach Państwowej Komisji Wyborczej – LINK

Poniżej cytujemy art. 12 Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Art. 12. Rejestr Korzyści

1. Tworzy się Rejestr Korzyści zwany dalej “Rejestrem”.
2. W Rejestrze ujawniane są korzyści uzyskiwane przez osoby, o których mowa w ust. 7, lub ich małżonków.
3. Do Rejestru należy zgłaszać informacje o:
1) wszystkich stanowiskach i zajęciach wykonywanych zarówno w administracji publicznej, jak i w instytucjach prywatnych, z tytułu których pobiera się wynagrodzenie, oraz pracy zawodowej wykonywanej na własny rachunek;
2) faktach materialnego wspierania działalności publicznej prowadzonej przez zgłaszającego;
3) darowiźnie otrzymanej od podmiotów krajowych lub zagranicznych, jeżeli jej wartość przekracza 50 % najniższego wynagrodzenia pracowników za pracę, o którym mowa w art. 6 wyłączenie zakazu zajmowania określonych stanowisk, ust. 3;
4) wyjazdach krajowych lub zagranicznych niezwiązanych z pełnioną funkcją publiczną, jeżeli ich koszt nie został pokryty przez zgłaszającego lub jego małżonka albo instytucje ich zatrudniające bądź partie polityczne, zrzeszenia lub fundacje, których są członkami;
5) innych uzyskanych korzyściach, o wartościach większych niż wskazane w pkt 3, niezwiązanych z zajmowaniem stanowisk lub wykonywaniem zajęć albo pracy zawodowej, o których mowa w pkt 1.
4. Do Rejestru należy także zgłaszać informacje o udziale w organach fundacji, spółek prawa handlowego lub spółdzielni, nawet wówczas, gdy z tego tytułu nie pobiera się żadnych świadczeń pieniężnych.
5. Przy podawaniu informacji zgłaszający jest obowiązany zachować największą staranność i kierować się swoją najlepszą wiedzą.
6. Wszystkie zmiany danych objętych Rejestrem należy zgłosić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich zaistnienia.

Źródło: Nasz Garbów