Rusza budowa kolejnych dwóch odcinków S17

Źródło: GDDKiA

Mazowiecki Urząd Wojewódzki wydał dziś dwa zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Tym samym może ruszać budowa dwóch odcinków ekspresowej S17, od Garwolina do obwodnicy Gończyc i od Gończyc do granicy z województwem lubelskim. Wydanie decyzji ZRID umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej. Wykonawca, po przekazaniu placu budowy, będzie mógł rozpocząć prace.

Trasę od końca obwodnicy Garwolina do granicy województw podzielono na dwa odcinki realizacyjne. Pierwszy o długości 12,2 km od końca obwodnicy Garwolina do Gończyc i kolejny o długości 13 km do granicy województw. Obydwa będzie budowała firma Budimex, z którą podpisano umowę 22 września 2015 roku. Pierwszym etapem było przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID. Przewidywany termin zakończenia budowy to połowa 2019 roku.

Wydana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki decyzja wskazuje nie tylko teren, na którym będą zrealizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej. Stwierdza również przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdza podział nieruchomości pod ten pas. Decyzja obejmie swoim zakresem nie tylko teren pod samą drogę, ale również skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne czy też tzw. czasowe zajęcia pod przebudowę kolidujących instalacji.

Wydanie decyzji ZRID umożliwi biegłym pracującym na zlecenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego rozpoczęcie procesu szacowania wartości nieruchomości przejętych pod budowę drogi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, po wydaniu przez wojewodę mazowieckiego decyzji o ustaleniu odszkodowania, będzie wypłaca należne kwoty.

Przypomnijmy, że z siedmiu odcinków realizacyjnych na jakie podzielono budowę ponad 95-kilometrowego odcinka S17 pomiędzy węzłami Lubelska i Kurów Zachód, trzy mają już wydane decyzje ZRID. W marcu spodziewamy się czwartej, na odcinek od granicy województw do węzła Skrudki. Tym samym w budowie będzie blisko 60-kilometrowy odcinek od Garwolina do węzła Kurów Zachód. Mazowiecki Urząd Wojewódzki rozpatruje wnioski o wydanie ZRID dla dwóch odcinków (w. Lubelska – obw. Kołbieli oraz obw. Kołbieli – początek obw. Garwolina), a projektanci wykonawcy pracują nad dokumentacją dla obwodnicy Kołbieli.

Źródło: http://www.gddkia.gov.pl/